Mieszkańcy Gminy Brochów

 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych, czyli śmieci. Zasady te zostały wprowadzone w celu doprowadzenia zgodności gospodarki śmieciowej z wymogami Unii Europejskiej. Wypełniając ustawowy nakaz Gmina Brochów od 1 lipca przejęła od mieszkańców zamieszkujących gminę obowiązki z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów. Dlatego też od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy gminy nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorstwem wywozowym – umowę taką zawarła gmina. 

W związku z tym informujemy, iż zgodnie z Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

   

 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

   

 3. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

   

  3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

              

  3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

   

 4. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

   

 5. realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

   

  Jednocześnie przypominamy iż, zabronione jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w piecach domowych. Gdyż powoduje zanieczyszczenie powietrza bardzo toksycznymi substancjami, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Spadając z odpadami atmosferycznymi przenikają do roślin i pozostają w produktach roślinnych. U człowieka wywołują alergie, nowotwory, zmiany patologiczne w układzie nerwowym i krążenia, zaburzają funkcje mózgu, a także przyczyniają się do rozwoju choroby Alzheimera i Parkinsona.

   Mając powyższe na uwadze przypominamy iż, mieszkańcy Gminy Brochów w zakresie, który nie obejmuje obowiązku nałożonego na Gminę Brochów wynikającego z ustawy, oraz przyjętych uchwał, w sprawie wywozu odpadów komunalnych   dodatkowo mogą korzystać z firm:

           

 1. ,,BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01 – 934 Warszawa. Tel.: (22) 835 40 48, 865 31 50/51.
 2. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 31, 09-400 Płock. Tel.: (24) 262 48 53.
 3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SEWIS Sp. z o. o. 99 – 300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127 Filia w Łowiczu, ul. Nadbzurzańska 1/3, 99 – 400 Łowicz. Tel.: (46) 830 35 25. - Wykreślony 13.05.2014 roku
 4. P.P.H.U. ZEBRA Sp. J., ul. Wyszogrodzka 141, 96 – 500 Sochaczew. Tel.: (46) 861 15 19.
 5. MPK Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, Województwo mazowieckie, Gmina Ostrołęka, ulica Kołobrzeska, Nr domu 5, Miejscowość Ostrołęka, Kod pocztowy 07 – 401, Poczta Ostrołęka. - Wykreślony 02.09.2013 roku.  
 6. Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Lipowa 5, 05 – 860 Płochocin. Tel.: 726 900 081.
 7. SITA Polska Sp. z o. o., 02 – 981 Warszawa, ul. Zawodzie 5. Tel.: (22) 49 24 300.
 8. Veolia Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, ul.  Majowa 87/89. Tel.: (44) 724 41 71.
 9. Remondis sp. z o.o., 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16, Oddział w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Żyrardowska 6. Tel.: (46) 862 20 42.
 10. Zakład Oczyszczania Terenu ,,BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów. Tel.: (63) 249 39 98. - Wykreślony 02.03.2015 roku
 11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-450 Wyszogród, ul. Szkolna 16, KRS 0000312757, Sąd Rej. m.st. Warszawy XIV Wydział      Gospodarczy. Tel.: (24) 23 11 103.
 12. Sortownia „SORT-MAK” RECYCLING Zofia Ozimek 96-500 Sochaczew, ul. Aleja 600-lecia 72B/21 , Regon 750087300  Tel.: (46) 862 90 73.
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Wtórpol" ZPCHr - Leszek Wojteczek 26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Żurawia 1, REGON 290000110 , tel  (41)2512802,  (41)2512154 -   Wykreślony 13.03.2014 roku.
 14. „TONSMEIER Wschód” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3, tel. (48) 362 88 42, fax (48) 340 13 00.
 15. „ZEBRA RECYKLING” Sp. z o.o., 96-500 Sochaczew, ul Chemiczna 8, Tel.: (46) 861 15 19.

 

 

Usługi w zakresie  wywozu nieczystości ciekłych   na terenie Gminy Brochów świadczy:

    

     Aneta Sałacińska

         ,,ROBAN''

         ul. Młynarska 17 c

         96 – 500 Sochaczew

         Tel.: 0 606 374 093.

 

     

,,SEL-BEN'' Grzegorz Kilian

         Wywóz nieczystości stałych i płynnych

         Głusk 7, 05 – 155 Leoncin

         Tel.: 022 785 66 40, kom. 0 508 386 505.

 

         

,,Usługi rolnicze''

         Zbigniew Tatarka

         09-450 Wyszogród, ul. Klasztorna 26

         Tel. (024) 23 11 341.

 

          WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

         Czesław Szymborski

         96-512 Młodzieszyn, Janów 73

         Tel. 0 664 627 946.

 

          Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej

         GEA – NOVA Sp. z o.o.

         ul. gen. T. Kutrzeby 38

         05 – 082 Stare Babice

         Tel.: 022 722 90 05.

 

          BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

         ul. Arkuszowa 43

         01 – 934 Warszawa

         Tel.: 022 835 40 48, 865 31 50/51.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Zarzycki
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-27 16:43:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Michał Zarzycki
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-24 14:30:34
 • Liczba odsłon: 617
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1835761]

przewiń do góry