URZĄD GMINY BROCHÓW,

05-088 BROCHÓW 125

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

 1. wymagania niezbędne :
  • wykształcenie wyższe rolnicze lub wyższe w zakresie ochrony środowiska,
  • umiejętność korzystania z przepisów prawnych,
  • znajomość prawa z zakresu ochrony środowiska i ustawy o samorządzie gminnym,
  • umiejętność posługiwania się komputerem
  • znajomości możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje i działania zakresu ochrony środowiska
 1. wymagania dodatkowe:
  • 3 – letni staż pracy w branży rolniczej lub ochrony środowiska
  • dobra znajomość realiów rolnictwa w gminie

 

      3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1.      Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew.

2.      Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3.      Realizacja zadań z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

4.      Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

5.      Organizacja zbiórki odpadów segregowanych, a w szczególności: odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych

6.      Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony

Środowiska

7.      Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

8.      Edukacja ekologiczna w gminie.

9.      Realizacja obowiązków i uprawnień gminy wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

10.  Opracowanie Programu usuwania azbestu w gminie oraz koordynacja realizacji

programu usuwania azbestu

11.  Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla wyznaczonej aglomeracji BROCHOW

12.  Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

13.  Prowadzenie doraźnych interwencji z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

14.  Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

15.  Załatwianie spraw w rolnictwie zgodnie z ustawą samorządową i zadaniami zleconymi.

 

4.      Wymagane dokumenty:

·        list motywacyjny,

·        CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

·        oryginał kwestionariusza osobowego,

·        kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z   oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,   CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.01.2009 r. godz.15:00

 

pod adresem:           Urząd Gminy Brochów

                                05-088 Brochów 125

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Brochów w dniu 26.01.2009 r. o godz. 09:00

           

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w terminie do dnia 26.01.2009 r.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-12 10:40:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-12 10:40:12
 • Liczba odsłon: 894
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629228]

przewiń do góry