Informacja o wynikach naboru
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Urzędu Gminy Brochów
 
Wójt Gminy Brochów informuje o unieważnieniu przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko.
W ocenie komisji pomimo spełniania  przez kandydatów warunków niezbędnych do przystąpienia do konkursu, żaden z nich nie zdobył wystarczającej liczby punktów, by móc zarekomendować go na stanowisko sekretarza.

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                      Piotr  Szymański


Brochów 2015.05.15-------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 28.04.2015


Lista Kandydatów spełniających wymagania formalnena wolne stanowisko pracy – Sekretarz Gminy


informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby: 


Pani Sosińska Angelika

Pani Krzyczkowska Anna

Pan Wachowski Daniel


Wszystkie osoby zostaną poinformowane telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.Komisja w składzie:


Jarosław Hernik

Łukasz Kopka

Wioletta Dobrowolska 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------WÓJT GMINY BROCHÓW

OGŁASZA NABÓR

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Brochów

 

I. Nazwa i adres jednostki .

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

 

II. Określenie stanowiska.

- kierownicze stanowisko urzędnicze : Sekretarz Gminy

 

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata .

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

-  nieposzlakowana opinia,

 

IV. Wymagania dodatkowe.

1) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz procedury administracyjnej,

2) umiejętność organizacji pracy,

3) zdolności organizacyjne, kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) biegła znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji,

6) prawo jazdy kat. B,

7) dyspozycyjność,

8) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

9) doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE i w zakresie zarządzania projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej,

10) orientacja w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

 

V. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku.

1)       zapewnienie działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2)     organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

3)     opracowywanie projektów zmian Statusu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

4)     nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwały Rady wnoszonych pod obrady Rady,

5)     zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

6)     organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,

7)     nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,

8)     przyjmowanie w imieniu Wójta  ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

9)     prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,

10) prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,

11) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie, sprawowanie kontroli zarządczej,

12) nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,

13) nadzór  nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku.

- praca administracyjno – biurowa wykonywana w jednostce  połączona z wyjazdami służbowymi,

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

- stanowisko pracy z dostępem do komputera,

- kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

- wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2014 r. poz.1786 ze zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Brochów

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W   marcu 2015 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty.

- list motywacyjny,

- koncepcja funkcjonowania Urzędu Gminy Brochów

- życiorys (cv) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK),

- oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Sekretarza Gminy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  (zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182),

-kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. dziennik ustaw z 2014 r., poz. 1202), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.)”

 

X. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmie analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Wójta Gminy.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu .

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzanego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.  

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Brochów, dnia 07 kwietnia 2015 roku.

                                                                   

                                                                                                                          Wójt  Gminy

                                                                                                                       Piotr Szymański


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-08 13:38:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-17 14:18:21
  • Liczba odsłon: 2223
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623798]

przewiń do góry