BP.6733.5.2017

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 marca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 ZAWIADAMIAM

 że na wniosek Pana Roberta Kaszuby wykonującego prace projektowe dla firny TECTONICS ROBERT KASZUBA, Janinów ul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki działającego jako pełnomocnik firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków w dniu 30.03.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 153.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

  • budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na terenie działek nr ewid. 117, 123 w miejscowości Tułowice, gm. Brochów.

 

 wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Tułowice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.5.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 16 marca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na terenie działek nr ewid. 117, 123 w miejscowości Tułowice, gm. Brochów , zostały wydane postanowienia:

  1. Postanowienie znak: DOso-4082/20/17 z dnia 23.02.2017 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia,
  2. Postanowienie 507/P/NZW/17 znak: NZW/0222/192/2017/MSP z dnia 24.02.2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej ze względu na brak podstaw prawnych do dokonania uzgodnienia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30, natomiast we wtorki w godz. 9:00 – 16:30, strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.5.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 6 lutego 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 06.02.2017 r. zostało wszczęte z wniosku Pana Roberta Kaszuby wykonującego prace projektowe dla firny TECTONICS ROBERT KASZUBA, Janinów ul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki działającego jako pełnomocnik firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :

 

·          budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na terenie działek nr ewid. 117, 123 w miejscowości Tułowice, gm. Brochów .

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   

wywieszono na okres 7 dni na:

1)        – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)        – tablicy ogłoszeń wsi Tułowice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-30 08:02:07
  • Liczba odsłon: 700
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623695]

przewiń do góry