BP.6733.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27 maja 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego w dniu 27.05.2016r.   została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 243.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przepompowniami przydomowymi w miejscowości Wólka Smolana gm. Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 126, 164, 166/2, 166/3, 171, 173/4, 179, 180/5, 180/10, 180/15, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 185/2, 185/3, 186, 187, 188/1 obręb: nr 0032 WÓLKA SMOLANA.


 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wólka Smolana

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 27.05.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:


BP.6733.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 11 maja 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przepompowniami przydomowymi we wsi Wólka Smolana, gmina Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 126, 164, 166/2, 166/3, 171, 173/4, 179, 180/5, 180/10, 180/15, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 185/2, 185/3, 186, 187, 188/1 obręb: nr 0032 WÓLKA SMOLANA

 zostały wydane następujące postanowienia mianowicie:

1.    Postanowienie znak: PZD.D2.426.52.2016 z dnia 02.05.2016 r. (data wpływu do organu w dniu 9.05.2016 r.) Zarządu Powiatu Sochaczewskiego uzgadniające budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałezieniami ciśnieniowymi zakończonymi przepompowniami przydomowymi w miejscowości Wólka Smolana w gminie Brochów, w pasie i poza pasem drogi powiatowej nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice (działa nr ewid. 126) na terenie gminy Brochów,

2.    Postanowienie znak: DOso-4082/25/16 z dnia 4.05.2016 r. (data wpływu do organu w dniu 9.05.2016 r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wólka Smolana


 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 11.05.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:BP.6733.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania w sprawie   wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U z 206 r. poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 04.04.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów , Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przepompowniami przydomowymi we wsi Wólka Smolana, gmina Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 126, 164, 166/2, 166/3, 171, 173/4, 179, 180/5, 180/10, 180/15, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 185/2, 185/3, 186, 187, 188/1 obręb: nr 0032 WÓLKA SMOLANA

           

W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)   mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne   wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wólka Smolana

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 4.04.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-27 12:46:49
  • Liczba odsłon: 677
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613221]

przewiń do góry