Wójt Gminy Brochów

BP.6733.1.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

z dnia  05 czerwca 2014 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania    decyzji   o    ustaleniu    lokalizacji     inwestycji   celu    publicznego.

 

          Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu  05.06.2014 r.  zostało wszczęte  na  wniosek Gmina Brochów, Brochów 125,

05-088 Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

·        Budowie zjazdu z drogi powiatowej Nr 3805W do działki Nr ewid. 96 w miejscowości Konary w gminie Brochów.

           

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy  znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Konary

Andrzej Fijołek

        Wójt Gminy Brochów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-05 12:20:38
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630922]

przewiń do góry