Brochów, dnia 05.12.2016r.

 

ZG/006/2016

 

PROTOKÓŁ

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie pn.: „Dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji typu WUKO na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w Brochowie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 Wpłynęły następujące oferty:

 

„LINE” ul. Łąkowa 17/10, 61-879 Poznąń

„KanRo Ltd” Sp. zo.o. ul. Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok-Fasty.

 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy „KanRo Ltd” Sp. zo.o. ul. Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok-Fasty, która wynosi 30737,7 zł brutto i spełnia wszystkie wymogi zamawiającego.

 

                                                                                                 Kierownik GZGK

 

                                                                                                 Artur Krawczyk********************************************

Brochów, 18.11.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania:

Dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji typu WUKO na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie

Postępowanie wyłączone jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

I. Zamawiający

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie

Brochów 125, 05-088 Brochów

22 725-70-03 wew.26

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji typu WUKO, Podstawowe wymagania techniczne:

·         ciśnienie robocze min. 170 bar możliwość podwyższenia ciśnienia do 200 bar

·         wydajność min. 50 l

·         silnik benzynowy z rozrusznikiem i starterem ręcznym oraz alternatorem

·         wąż wysokociśnieniowy roboczy min. 60 mb na bębnie

·         wąż napełniający zbrojony min. 50 mb

·         bębny wykonane ze stali nierdzewnej

·         manometr z regulatorem ciśnienia z płynną regulacją ciśnienia roboczego

·         pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia studni wykorzystujący pełną moc urządzenia

·         dysze do czyszczenia kanalizacji

·         zbiornik na wodę min. 300 l

·         system przeciw zamarzaniu wody

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin przedmiotu zamówienia: 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

IV. Złożona oferta powinna zawierać:

·         Nazwę i adres oferenta

·         Datę sporządzenia oferty

·         Pieczątkę firmową

·         Podpis oferenta

·         Całkowitą wartość oferty netto, brutto wyrażoną w PLN do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z kosztami do Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125,05-088 Brochów

·         Termin płatności

·         Warunki gwarancji

·         Dokładny opis urządzenia z parametrami technicznymi, wyposażeniem, zdjęcia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

·         Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres a.krawczyk@brochow.pl lub gzgk@brochow.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów do dnia 02.12.2016 r. do godz. 16 00.

 

 

·         Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.12.2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

·         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

·         Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

·         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

·         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

·         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.brochow.bip.org.pl

 

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa - 100%

 

VII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Artur Krawczyk pod numerem telefonu 512-156-693 oraz adresem e-mail: a.krawczyk@brochow.pl

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 10:06:20
  • Liczba odsłon: 785
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629246]

przewiń do góry