Brochów, dnia 23.05.2016

FS.271.1.2016

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Na podstawie pkt III ppkt 1 zapytania ofertowego na „Opracowanie gminnego
programu rewitalizacji gminy Brochów na lata 2016-2026” informuję, że postępowanie
zostało unieważnione.

 

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta.
Kwota złożonej oferty przewyższa wysokość środków, jakie Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------
O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów tel. (22)  725-70-51,  725-70-03,
fax.(22) 725-70-03 wew. 13 ogłasza zapytanie ofertowe na :

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2026”

 

Termin realizacji zamówienia do 14.10.2016 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2016r o godz. 11:00.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną nazwą zamówienia tj. „Oferta na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2026” należy złożyć
w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Brochów.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2016r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego –
Sala konferencyjna  pokój  nr 15 (parter).

Treść zapytania ofertowego i inne załączniki udostępnione są na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty                                                                           - 60%

Doświadczenie w przygotowaniu Programu Rewitalizacji - 40%

 

Termin płatności do 30 dni 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

Marta Ostrowska

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia       05.05.2016 r. 


2016-05-05_zapytanie_ofertowe_rewitalizacja.doc


2016-05-05_zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_rewitalizacja.doc

2016-05-05_zalacznik_nr_2_oswiadczenie_rewitalizacja.doc

2016-05-05_zalacznik_nr_3_wzor_umowy_rewitalizacja.docInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Ostrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-23 21:23:31
  • Liczba odsłon: 727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626535]

przewiń do góry