BP.6733.19.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 8 lutego 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że na wniosek Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn reprezentowanej przez Wójt Gminy Młodzieszyn P. Monikę Pietrzyk w dniu 08.02.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 15.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice w gminie Brochów i Kamion w gminie Młodzieszyn.


 

wywieszono na okres 14 dni na:

1)       – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn

3)       – tablicy ogłoszeń sołectwa Przęsławice

4)       – tablicy ogłoszeń sołectwa Kamion

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.19.2016

 

OBWIESZCZENIE z dnia 24 stycznia 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice w gminie Brochów i Kamion w gminie Młodzieszyn , zostały wydane postanowienia:

1.     Postanowienie znak IZPPP.7230.01.2016 z dnia 30.12.2016 r., Wójta Gminy Młodzieszyn uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia.

2.     Postanowienie 41/P/NZW/17 z dnia 05.01.2017 r., znak NZW/0222/22/2017/MSP Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające pozytywnie decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

3.     Postanowienie znak: DOso-4082/02/17 z dnia 05.01.2017r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorki w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1)        – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)        – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn

3)        – tablicy ogłoszeń sołectwa Przęsławice

4)        – tablicy ogłoszeń sołectwa Kamion

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.19.2016

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 5 grudnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 30.11.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Młodzieszyn , ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·         budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm i całkowitej długości   ok. 200 m w miejscowościach Kamion, gm. Młodzieszyn i Przęsławice gm. Brochów

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1)        – tablicy   ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)        – tablicy   ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn

3)        – tablicy ogłoszeń sołectwa Przęsławice

4)        – tablicy   ogłoszeń sołectwa Kamion

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-09 07:16:40
  • Liczba odsłon: 710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630852]

przewiń do góry