WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów 27.05.2016r.

INFORMACJA   O WYNIKU   PRZETARGU

 

Stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy na okres 7 dni  Informację następującej treści:

 

Dnia 27 maja 2016 r. godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów odbył się przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brochów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 493/1 obręb: Nr 0027 Śladów o powierzchni 4200 m2 gm. Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1O/00026821/3.   

 

 Liczba osób dopuszczonych do przetargu 1.

            Cena wywoławcza: 54 730,00 zł

określona wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego

 

Oferent, który wpłacił wadium, nie stawił się w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Z uwagi na brak osób przystępujących do przetargu art. 40 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Wójt Gminy Brochów

                                                                  mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Wywieszono dnia: 27.05.2016 r.

Zdjęto dnia:
WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów 18.04.2016r.

O g ł o s z e n i e - I

Wójt Gminy Brochów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości        położonej w miejscowości Śladów gm. Brochów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 493/1 obręb: Śladów o powierzchni 4200 m 2 .

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 maja 2016r o godz.12 0o (piątek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.        Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 4 września 2015 roku

2.        Forma nabycia: własność.

3.        Termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności.

4.        Z dniem 26 listopada 2015r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt1 i pkt2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 782) - brak wniosków.

5.      Wadium określone w pkt. 6.I.c, należy wpłacić w walucie   PLN najpóźniej do 23 maja 2016r. na konto Urzędu Gminy Brochów Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa Oddział Brochów Nr 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6.        Dane o nieruchomości:

I.       oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  

działka Nr ewid. 493/1 obręb: Śladów o powierzchni 4200 m 2

położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3

a)       cena 54 730,00 zł ( wg. operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego ) , która stanowi również - cenę wywoławczą    

b)       postąpienie : min. 550,00 zł czyli ok 1 %   ceny wywoławczej,

c)        wysokość wadium : 2740,00 zł czyli ok 5 %   ceny wywoławczej ,

d)       przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu rolno - leśnym oraz zabudowy mieszkaniowej, pomimo braku planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej m.in. budowę budynku mieszkalnego w ramach tak zwanego dobrego sąsiedztwa.

 

Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży na własność, nastąpi w terminie   21 dni od daty podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego

W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium przepada.

                Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod tel.

(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16 pokój nr 25 lub (0-22) 725-71-77   Wójt Gminy Brochów.

 

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański

 

Ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości poprze:

1.        - wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów od dnia 18.04.2016 r.,

2.        - rozesłanie do sołtysa wsi Śladów,

3.        - umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl w zakładce menu – tablica   ogłoszeń.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 18.04.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-27 13:07:16
  • Liczba odsłon: 814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613009]

przewiń do góry