WÓJT GMINY BROCHÓW

                 Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, 20.06.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Tekst  jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353, zwanej dalej ,,ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 65, 66 lit. a i pkt 88 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego w dniu 29.04.2016 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę:

ü        OPINIĘ SANITARNĄ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 17.05.2016 r. (data wpływu 19.05.2016 r.) znak: ZNS.712.2.12.2016.AM,

ü        OPINIĘ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 07.06.2016 r.) znak: WOOŚ-II.4240.716.2016.PK.2,

 

postanawiam

1.      stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

 

Budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

2.      określić jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.);

2) opisu analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowania wariantów lokalizacyjnych inwestycji;

3) opisu metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opisu przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmującego bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko;

4) przedstawienia analizowanych zagadnień w formie graficznej i kartograficznej w skali umożliwiającej kompleksowe przedstawienie wyników analizy oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze;

5) uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, a w szczególności na rośliny, zwierzęta – szczególnie na ptaki, płazy, ryby, owady i drobne ssaki, siedliska przyrodnicze, stosunki wodne oraz ekosystem wodny (dostosowane do odpowiednich okresów fenologicznych i biologii gatunków);

6) opisu oddziaływania inwestycji na Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym obowiązują przepisy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. w  sprawie  Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870, ze zm.) oraz na Kampinoski Park Narodowy;

7) opisu przyjętej metodyki wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej;

8) oznaczenia wszystkich zagadnień na załącznikach graficznych, w tym przewidywanego zasięgu oddziaływania inwestycji;

9) przedstawienia wyników wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej (dane liczbowe i rozmieszczenie przestrzenne) dostosowanej do odpowiednich okresów fenologicznych;

10) oceny wpływu przedsięwzięcia na krajobraz poprzez;

     a. określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analiz wpływu,

b. wstępną ocenę ryzyka wystąpienia znaczącego oddziaływania na krajobraz ze wskazaniem wykorzystanych danych i materiałów wyjściowych (opisowe i kartograficzne),

c. inwentaryzację krajobrazów w strefie oddziaływania (wskazane wykorzystanie metodyki audytu krajobrazowego dostępnej na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska),

d. określenie przyrodniczych i kulturowo-historycznych cech charakterystycznych krajobrazu oraz przejawów degradacji i dewastacji,

e. waloryzację cech charakterystycznych krajobrazów i waloryzację krajobrazów (wskazane wykorzystanie metodyki audytu krajobrazowego dostępnej na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska),

f. ocenę wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość,

g. ocenę wpływu na fizjonomię krajobrazu w oparciu o:

     - inwentaryzację elementów ekspozycji czynnej – ciągów i punktów widokowych,

  - ocenę jakości wizualnej panoram z punktów widokowych i ich wrażliwości na zmiany po realizacji przedsięwzięcia (dokumentacja fotograficzna panoram, ocena jakości wizualnej krajobrazów z poszczególnych punktów widokowych),

  -  ocenę siły oddziaływania wizualnego przedsięwzięcia,

  - klasyfikację znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wartości widokowe krajobrazu,

  - wizualizacje,

            h. ocenę wpływu wizualnego na zabytkowe wartości krajobrazu kulturowego,

            i. ocenę skumulowanego oddziaływania,

            j. określenie działań ograniczających negatywny wpływ.

   Zalecane stosowanie techniki opisowej, opisowej w ujęciu tabelarycznym i graficznej łącznie.

11) wpływu inwestycji na stan wód i ekosystemów od wód zależnych w odniesieniu do celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły, poprzez:

a. identyfikację jednolitych części wód (jcw), na które może oddziaływać realizowana inwestycja oraz ich kategorii, statusu i stanu;

b. identyfikację celu środowiskowego każdej określonej jcw – wskazanie jaki cel ochrony wód obowiązuje względem części wód podlegających oddziaływaniom (wraz z określeniem celów dla obszarów chronionych);

c. identyfikację środków umożliwiających osiągnięcie celów środowiskowych w zakresie stanu jcw;

d. identyfikację oddziaływań bezpośrednich i pośrednich na osiągnięcie celów środowiskowych we wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia, poprzez przedstawienie:

     - czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód;

  - elementów jakościowych i ilościowych poddanych oddziaływaniu (biologicznych, fizykochemicznych, a w szczególności hydromorfologicznych);

  - stanu istniejącego w zakresie elementów jakościowych i ilościowych poddanych czynnikom oddziaływania – wskazując poszczególne elementy go determinujące;

  - oceny wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie wyznaczonych celów (określając m. in. skalę oddziaływań);

  - ocenę spełnienia wymagań w kontekście zastosowania ewentualnych odstępstw (derogacji).

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożyła dnia 29.04.2016 r. do Wójta Gminy Brochów, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”.

   Do wniosku załączona była karta informacyjna przedsięwzięcia (trzy egzemplarze, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych); poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wykazy podmiotów i skorowidze działek ewidencyjnych wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

   Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ja do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz. U. z 2016, poz.71), tj. ,, budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych;” w § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a wyżej przedmiotowego rozporządzenia tj.: ,,budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody”, a także § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e wyżej wymienionego rozporządzenia tj.: ,,gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy”.

   Dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Biorąc powyższe pod uwagę, Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Brochów ustalił wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

 

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, w związku z tym na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  oraz  art.  10,  art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wydano zawiadomienie Wójta Gminy Brochów z dnia 04.05.2016 r. znak: OŚ.6220.2.2016 informujące o wszczęciu postępowania.        

   Jednocześnie mając  za  podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Organ zwrócił się pismem z dnia 04.05.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionej inwestycji.

  Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się pismem z dnia 04.05.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

Wyżej wymienione dokumenty z dnia 04.05.2016 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do: Sołtysa sołectwa Łasice, Sołtysa sołectwa Tułowice, Sołtysa sołectwa Witkowice i Urzędu Gminy Młodzieszyn z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, wydał dnia 17.05.2016 r. (data wpływu do organu 19.05.2016 r.) opinię sanitarną znak: ZNS.712.2.12.2016.AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30.05.2016 r.) poinformował Wójta Gminy Brochów, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 1 czerwca 2016 r.

   W świetle powyższego, Wójt Gminy Brochów wydał 30.05.2016 r. zawiadomienie informujące o otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

   Organ prowadzący postępowanie, dnia 30.05.2016 r. poprzez obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania i wnioskodawcę, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś, ponieważ wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Organ poinformował również, że podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 20.06.2016 r.

   Wyżej wymienione dokumenty z dnia 30.05.2016 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do: Sołtysa sołectwa Łasice, Sołtysa sołectwa Tułowice, Sołtysa sołectwa Witkowice i Urzędu Gminy Młodzieszyn z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie, wydał opinię dnia 01 czerwca 2016 r. (data wpływu do organu 07.06.2016 r.), znak: WOOŚ-II.4240.716.2016.PK.2 wyrażającą opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko (...) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem (...).

   W związku z tym Wójt Gminy Brochów zawiadomieniem z dnia 20.06.2016 r. poinformował wnioskodawcę i strony niniejszego postępowania o otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W dokumencie znalazła się również informacja, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

   Planowana  inwestycja  zaliczana  jest  do  przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65, pkt 66 lit. a,  pkt 88 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 71).

   W świetle powyższego, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Wydając niniejsze postanowienie uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

   Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski.

        Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na następujących działkach ewidencyjnych:

- obręb ewidencyjny Łasice: 124/1, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 153, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 116, 133;

- obręb ewidencyjny Tułowice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

   Obecne wykorzystanie tego terenu stanowią:

- użytki zielone i zakrzaczenia – 15,22 ha,

- koryto rzeki Łasicy – 0,78 ha,

- dawny wał przeciwpowodziowy i pas eksploatacyjny wzdłuż wału rzeki Bzury – teren pokryty roślinnością trawiastą – 0,37 ha,

- drogi gruntowe – 0,23 ha.

   Obecnie w rejonie projektowanego zbiornika znajdują się następujące urządzenia wodne: jaz na rzece Łasicy, śluza wałowa, pompownia, obwałowanie przeciwpowodziowe rzeki Bzury.

   Zgodnie z przedłożoną dokumentacją podstawowymi celami inwestycji są: ochrona przeciwpowodziowa poprzez stworzenie możliwości planowego retencjonowania wód wezbraniowych, retencja, ochrona przed suszą poprzez zwiększenie retencji dolinowej oraz podniesienie i stabilizacja poziomu wód gruntowych na otaczającym terenie, zabezpieczenie przeciwpożarowe.

   Całkowita powierzchnia przewidywana pod inwestycję wynosi 16,60 ha. Podstawowe parametry zbiornika:

- powierzchnia zbiornika – 10,1 ha,

- powierzchnia lustra wody przy NPP – 9,1 ha,

- poziomy piętrzenia: normalny (NPP) – 66,10 m n. p. m.,

maksymalny (MaxPP) – 66,20 m p.p.m.,

- głębokość zbiornika – do 2 m;

- pojemność przy NPP – ok. 159 tys. m3.

   Rzeka Łasica będzie przepływała przez zbiornik wzdłuż jego lewego brzegu.

   W ramach inwestycji w km 0+690 rzeki Łasicy zostanie wykonany próg o wysokości 0,6 m, na wlocie do zbiornika, którego celem jest zabezpieczenie dna rzeki powyżej zbiornika przed erozją oraz ograniczenie zamulania zbiornika. Próg zostanie wybudowany z grodzic stalowych zakończonych oczepem żelbetowym. Ubezpieczenie dna i skarp zostanie wykonane materiałem siatkowo – kamiennym i darniną.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

   Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na określenie możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych.

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

   Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będzie paliwo do pracy maszyn oraz materiały budowlane konieczne do realizacji zbiornika.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

   Etap realizacji będzie obejmował: wykop czaszy zbiornika, wyprofilowanie i umocnienie skarp zbiornika, wykonanie progu na rzece Łasicy, uporządkowanie terenu wokół zbiornika.

   W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca z prowadzonych robót budowlanych oraz z eksploatacji sprzętu mechanicznego i środków transportu. Realizacja inwestycji będzie także związana z oddziaływaniem na środowisko wodne i gruntowo-wodne, a także ze zmianą stosunków wodnych w rejonie. Ponadto podczas realizacji inwestycji powstaną znaczne ilości mas ziemnych wymagających zagospodarowania.

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko umożliwi m.in. szczegółową analizę oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo-wodne i ekosystem wodny rzeki Łasicy, przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych w miejscu jej realizacji.

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na weryfikację planowanego zamierzenia w świetle zapisów art. 81 ust. 3 ustawy ooś. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien wskazywać, czy przedmiotowe zamierzenie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Powyższe należy uzasadnić wskazując usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód (w celu identyfikacji celu środowiskowego dla wód, na który przedsięwzięcie mogłoby potencjalnie oddziaływać), określając jaki cel ochrony wód obowiązuje względem części wód podlegających oddziaływaniom (tj. osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego/dobrego potencjału ekologicznego, zapobieganie pogorszeniu się stanu części wód), charakterystyką czynników oddziaływania przedsięwzięcia na stan części wód, opisem stanu istniejącego części wód w zakresie wskaźników podlegających czynnikom oddziaływania (biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych oraz parametrów obowiązujących dla obszarów chronionych na podstawie przepisów szczególnych), określeniem wpływu czynników oddziaływania na wskaźniki biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz wskaźniki obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony wód.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

   Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

   Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana w obrębie i sąsiedztwie rzeki Łasicy. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia pozwoli określić wpływ inwestycji na ekosystem wyżej wymienionej rzeki.

b) obszary wybrzeży:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami górskimi, w sąsiedztwie terenów leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

   Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w zasięgu oddziaływania inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

   Inwestycja zlokalizowana będzie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego (w bezpośrednim sąsiedztwie Parku) oraz w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (strefa szczególnej ochrony ekologicznej), w którym obowiązują przepisy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870, ze zm.).

   Obszar inwestycji zlokalizowany jest na żyznych świeżych łąkach w dolinie rzeki Łasicy i Bzury oraz w sąsiedztwie terenów leśnych, które stanowią korytarz ekologiczny o randze krajowej.

   Przedmiotowe elementy środowiska przyrodniczego pełnić mogą rolę ostoi i szlaku migracyjnego dla licznych gatunków fauny i flory, w tym gatunków ptaków fauny i flory, w tym gatunków ptaków występujących w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz miejscem regularnie występujących ptaków migrujących nie wymienionych w wyżej wymienionym Załączniku I Dyrektywy Rady.

   Biorąc pod uwagę położenie przedmiotowego przedsięwzięcia na terenach cennych przyrodniczo tj. łąki i zadrzewienia w dolinie rzeki: Bzury i w jej dopływie (rzeka Łasica), a także w sąsiedztwie kompleksów leśnych, które mają znaczenie podczas lęgów i sezonowych migracji wielu gatunków zwierząt oraz położenie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

   Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w zasięgu oddziaływania inwestycji występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

   Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż w granicach planowanej inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

   Gęstość zaludnienia na terenie gminy Brochów wynosi około 36 os/km2 (wg danych GUS z 2015 r.).

i) obszary przylegające do jezior:

   W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

   W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić zasięg oddziaływania inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

   Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkość i złożoność oddziaływania inwestycji.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

   Informacje zawarte w dokumentacji potwierdzają występowanie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkość i zasięg oddziaływania inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli określić czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania związanego z przedmiotowym przedsięwzięciem.

   Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów oraz uwzględniając powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

   Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Według art. 123 § 2 przedmiotowej ustawy, postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

   Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

   W art. 63 ust. 4 ustawy ooś czytamy, że w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68.

   Biorąc pod uwagę art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przy czym w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis tych elementów powinien zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

da) krajobraz,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-da,

f) bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a) określenie założeń do:

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

1a. Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

   Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353),  Organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych.

   Według art. 68 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy,  Organ, określając zakres raportu, może – kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 i 16; nie dotyczy to dróg publicznych oraz linii kolejowych – będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) wskazać:

a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania,

b) rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy,

c) zakres i metody badań.

 

Pouczenie

            Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 

 

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

Do wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:*******************************************************************

WÓJT GMINY BROCHÓW

                 Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, dnia 20.06.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 20.06.2016 r. informujące o otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 29.04.2016 r.

 

otrzymano:

ü      OPINIĘ  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Warszawie znak: WOOŚ-II.4240.716.2016.PK.2 z dnia 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 07.06.2016 r.), wyrażającą opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko (...) powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem (...).

 

     Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  w  Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05  –  088   Brochów,   pokój  27,  w  poniedziałek  8  00  –  16  00,  wtorek  9  00  –  17  00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 
************************************************************************
WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 30.05.2016 r.

OŚ.6220.2.2016                   

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów z dnia 30.05.2016 r. informujące o niezałatwieniu sprawy

w terminie

 

 

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) dla przedsięwzięcia:

 

   ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

 

ü         Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który poinformował Wójta Gminy Brochów, pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30.05.2016 r.) sygnatura: WOOŚ-II.4240.716.2016.PK, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 1 czerwca 2016 r.

 

   W świetle powyższego podjęcie dalszych czynności administracyjnych przez Wójta Gminy Brochów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w terminie do dnia 20.06.2016 r.

   

Pouczenie

 

   Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

   Stosownie do art. 36 § 2 wyżej wymienionej ustawy, ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

   Według art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Zgodnie z art. 63 ust. 2 w wyżej wymienionej ustawy, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:--------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 30.05.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 30.05.2016 r. informujące o otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 29.04.2016 r.

 

otrzymano:

ü      OPINIĘ SANITARNĄ znak: ZNS.712.2.12.2016.AM z dnia 17.05.2016 r. (data wpływu 19.05.2016 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko;

 

ü      Pismo   Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  znak: WOOŚ-II.4240.716.2016.PK z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30.05.2016 r.), informujące, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, gmina Brochów, powiat sochaczewski, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 1 czerwca 2016 r.

 

     Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  w  Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05  –  088   Brochów,   pokój  27,  w  poniedziałek  8  00  –  16  00,  wtorek  9  00  –  17  00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

WÓJT

 

 

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 04.05.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Brochów  z dnia 04.05.2016 r. informujące o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 29.04.2016 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”.

 

   Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionej inwestycji. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  

   Według  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a., o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

   Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a., Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Stosownie do art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego    przedsięwzięcia    w    Urzędzie    Gminy    Brochów,   Brochów   125,    05 – 088  Brochów,  pokój  27,  w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

Otrzymują:
 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 4. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,
 6. na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,
 7. na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:----------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 04.05.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

ul. Traugutta 18

  

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 65 i pkt 88 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”.

 

   Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), przedkładam:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański           

 

            Otrzymują:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

2.   A/a.

 

 

Do wiadomości:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

 

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 4. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,
 6. na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,
 7. na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


----------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 04.05.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

                        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                        w Warszawie

                  ul. Sienkiewicza 3

                       00 – 015 Warszawa

 

 

 

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 65 i pkt 88 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”.

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), przedkładam:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

 

 

 

Otrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,

00 – 015 Warszawa

 1. A/a

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

 

Umieszczono:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-04 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 13:40:53
 • Liczba odsłon: 722
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626496]

przewiń do góry