2015-01-23_zawiadomienie_"ubezpieczenie_prawego_brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice".pdf2014-12-31_zawiadomienie Wójta gminy Brochów_o_otrzymanym_postanowieniu Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.pdf2014-12-31_zawiadomienie_Wójta gminy Brochów o_wydanym_postanowieniu dla przedsięwzięcia "Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice.pdf2014-12-31_postanowienie_o_braku_potrzeby_przeprowadzenia_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_dla_przedsiewziecia_pt._ubezpieczenie_prawego_brzegu_rzeki_bzury_w_m._plecewice_.pdf_.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 19.11.2014 r.

OŚ.6220.3.2014
ZAWIADOMIENIE


Wójta Gminy Brochów z dnia 19.11.2014 r. informujące o uzupełnieniu informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów


zawiadamia,


że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, WEZWANIEM z dnia 06 listopada 2014 r., znak : WOOŚ-II.4240.1322.2014.PK, wezwał organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia:


,,Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice”.


W świetle powyższego Wójt Gminy Brochów WEZWANIEM z dnia 13.11.2014 r. wezwał Pana Pawła Młynek prowadzącego działalność pod nazwą: INŻYNIERIA WODNA Paweł Młynek z siedzibą ul. Dębowa 11, 59 - 970 Zawidów, adres do korespondencji: ul. Masarska 1/1, 59 - 700 Bolesławiec, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 245/AP/14 z dnia 30.07.2014 r. udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, do złożenia wyjaśnień na piśmie dotyczących przedłożonej dokumentacji, w zakresie zagadnień zawartych w WEZWANIU Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pan Paweł Młynek dnia 18.11.2014 r. przysłał pismo zawierające wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

W związku z tym, Wójt Gminy Brochów przekazał dnia 19.11.2014 r. kserokopię przedmiotowego dokumentu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w Sochaczewie z ponowną prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja ma być realizowana na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 440/2, 441, 442 obręb geodezyjny Konary Łęg, gmina Brochów. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 9 wyżej wymienionej ustawy, Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.


Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,

a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych

żądań.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 00 – 15 00 ,Telefon : (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie zawiadomień na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Konary, Plecewice, Żuków i Helenka.

 3. A/a


Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew,

 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew,

 4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 5. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów,

 6. na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Sochaczew,

 7. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Sochaczew,

 8. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 9. na tablicy ogłoszeń sołectwa Konary,

 10. na tablicy ogłoszeń sołectwa Plecewice,

 11. na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków,

 12. na tablicy ogłoszeń sołectwa Helenka.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 19.11.2014 r.

OŚ.6220.3.2014
ZAWIADOMIENIE


Wójta Gminy Brochów z dnia 19.11.2014 r. informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów


zawiadamia,


że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 06 listopada 2014 r., znak: WOOŚ-II.4240.1322.2014.PK.1, powiadomił organ prowadzący postępowanie, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia:


,,Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice”,


które ma być realizowane na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 440/2, 441, 442 obręb geodezyjny Konary Łęg, gmina Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia nastąpi do dnia 15 grudnia 2014 r.


W związku z powyższym, wydanie przez Wójta Gminy Brochów postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu wyżej wymienionej opinii w terminie do dnia 31.12.2014 r.

Przedmiotowe postępowanie wszczęto na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który złożył Pan Paweł Młynek prowadzący działalność pod nazwą: INŻYNIERIA WODNA Paweł Młynek z siedzibą ul. Dębowa 11, 59-970 Zawidów, adres do korespondencji: ul. Masarska 1/1, 59-700 Bolesławiec, działający na podstawie pełnomocnictwa Nr 245/AP/14 z dnia 30.07.2014 r. udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedmiotowy wniosek został złożony dnia 08.10.2014 r. i uzupełniony w dniu 13.10.2014 r.


Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Według art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 00 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie zawiadomień na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Konary, Plecewice, Żuków i Helenka.

 3. A/a


Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew,

 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew,

 4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 5. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów,

 6. na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Sochaczew,

 7. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Sochaczew,

 8. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 9. na tablicy ogłoszeń sołectwa Konary,

 10. na tablicy ogłoszeń sołectwa Plecewice,

 11. na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków,

 12. na tablicy ogłoszeń sołectwa Helenka.-------------------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 13.11.2014 r.

OŚ.6220.3.2014

 

 

 

WEZWANIE

 

 

 

            Na podstawie art. 50 § 1 w związku z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. ) Wójt Gminy Brochów z siedzibą Brochów 125, 05 – 088 Brochów, w   związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 06 listopada 2014 r., znak: WOOŚ-II.4240.1322.2014.PK, wzywającym do uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji

 

wzywa

 

Pana   Pawła   Młynek   prowadzącego   działalność pod nazwą: INŻYNIERIA WODNA Paweł   Młynek   z   siedzibą   ul.   Dębowa   11,   59   -   970 Zawidów, adres do korespondencji: ul.   Masarska   1/1,   59   -   700   Bolesławiec,   działającego    na    podstawie    pełnomocnictwa   Nr 245/AP/14 z dnia 30.07.2014 r. udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

 

w sprawie złożonego dnia 08.10.2014 r. i uzupełnionego w dniu 13.10.2014 r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice”.

 

w charakterze: wnioskodawcy,

 

w celu: złożenia wyjaśnień na piśmie dotyczących przedłożonej dokumentacji, w zakresie zagadnień zawartych w wyżej wymienionym dokumencie.

 

    Uzupełnienie należy wnieść w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia. Nieusunięcie braków w powyższym terminie lub nieokreślenie innego terminu złożenia uzupełnienia spowoduje załatwienie sprawy na podstawie dotychczas przedłożonych informacji.

 

   Planowana inwestycja ma być realizowana na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 440/2, 441, 442 obręb geodezyjny Konary Łęg, gmina Brochów.

   Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

    Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

    Według   art. 54 § 1 wyżej wymienionej ustawy, w wezwaniu należy wskazać:

1) nazwę i adres organu wzywającego;

2) imię i nazwisko wzywanego;

3) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany;

4) czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie;

5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika;

6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

   Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w ezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Załączniki:

 1.   Kserokopia wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 06 listopada 2014 r., znak: WOOŚ-II.4240.1322.2014.PK wzywającego do uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji

 
 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.
 2. A/a

 

Do wiadomości:

 1. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko (Tekst   jednolity   Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)   oraz   art.   49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 06.11.2014 r.

OŚ.6220.3.2014
ZAWIADOMIENIE


Wójta Gminy Brochów z dnia 06.11.2014 r. informujące o otrzymanej opinii sanitarnej
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów


zawiadamia,


że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


,,Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice”.


wszczętego na wniosek Pana Pawła Młynek prowadzącego działalność pod nazwą: INŻYNIERIA WODNA Paweł Młynek z siedzibą ul. Dębowa 11, 59-970 Zawidów, adres do korespondencji: ul. Masarska 1/1, 59-700 Bolesławiec, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 245/AP/14 z dnia 30.07.2014 r. udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,


otrzymano


OPINIĘ SANITARNĄ znak: ZNS.712.2.27.2014.AM z dnia 22.10.2014 r. (data wpływu 28 październik 2013 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.


Planowana inwestycja ma być realizowana na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 440/2, 441, 442 obręb geodezyjny Konary Łęg, gmina Brochów. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.10.2014 r. został złożony dnia 08.10.2014 r. i uzupełniony w dniu 13.10.2014 r.


Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Według art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.


Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.


Stosownie do art. 41 K.p.a , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 00 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Konary, Plecewice, Żuków i Helenka.

 3. A/a


Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew,

 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew,

 4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 5. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów,

 6. na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Sochaczew,

 7. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Sochaczew,

 8. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 9. na tablicy ogłoszeń sołectwa Konary,

 10. na tablicy ogłoszeń sołectwa Plecewice,

 11. na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków,

 12. na tablicy ogłoszeń sołectwa Helenka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 06.11.2014 r.

OŚ.6220.3.2014
ZAWIADOMIENIE


Wójta Gminy Brochów z dnia 06.11.2014 r. informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów


zawiadamia,


że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) dla przedsięwzięcia:


,,Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice”.


nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu wyżej wymienionej opinii w terminie do dnia 21.11.2014 r.


Przedmiotowe postępowanie wszczęto na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który złożył Pan Paweł Młynek prowadzący działalność pod nazwą: INŻYNIERIA WODNA Paweł Młynek z siedzibą ul. Dębowa 11, 59-970 Zawidów, adres do korespondencji: ul. Masarska 1/1, 59-700 Bolesławiec, działający na podstawie pełnomocnictwa Nr 245/AP/14 z dnia 30.07.2014 r. udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedmiotowy wniosek został złożony dnia 08.10.2014 r. i uzupełniony w dniu 13.10.2014 r.


Planowana inwestycja ma być realizowana na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 440/2, 441, 442 obręb geodezyjny Konary Łęg, gmina Brochów. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Według art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 00 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Konary, Plecewice, Żuków i Helenka.

 3. A/a


Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew,

 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew,

 4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 5. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów,

 6. na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Sochaczew,

 7. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Sochaczew,

 8. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

 9. na tablicy ogłoszeń sołectwa Konary,

 10. na tablicy ogłoszeń sołectwa Plecewice,

 11. na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków,

 12. na tablicy ogłoszeń sołectwa Helenka.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 20.10.2014 r.

OŚ.6220.3.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Brochów   z dnia 20.10.2014 r. informujące o wszczęciu postępowania

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że w dniu 13.10.2014 r. na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pana   Pawła   Młynek   prowadzącego działalność pod nazwą: INŻYNIERIA WODNA Paweł   Młynek   z   siedzibą   ul.   Dębowa   11,   59-970   Zawidów, adres   do   korespondencji: ul.    Masarska    1/1,    59-700    Bolesławiec,    działającego    na   podstawie   pełnomocnictwa   Nr 245/AP/14 z dnia 30.07.2014 r. udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice”.

 

    Planowana inwestycja ma być realizowana na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 440/2, 441, 442 obręb geodezyjny Konary Łęg, gmina Brochów. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.10.2014 r. został złożony dnia 08.10.2014 r. i uzupełniony w dniu 13.10.2014 r.

   Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  

   Według   art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

      Stosownie do art. 41 K.p.a , w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 00 – 15 00 , Telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

   2014_10_20_os_pismo_o_opinie_rdos_bip.doc

  2014_10_20_os_pismo_o_opinie_ppis_bip.doc
 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

                                                                                               

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko   (Tekst   jednolity   Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)   oraz   art.   49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów, Urzędu Miasta Sochaczew, Urzędu Gminy Sochaczew, Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Konary, Plecewice, Żuków i Helenka.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew,
 4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 5. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Brochów,
 6. na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Sochaczew,
 7. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Sochaczew,
 8. na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,
 9. na tablicy ogłoszeń sołectwa Konary,
 10. na tablicy ogłoszeń sołectwa Plecewice,
 11. na tablicy ogłoszeń sołectwa Żuków,
 12. na tablicy ogłoszeń sołectwa Helenka.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-02 14:32:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-23 15:26:09
 • Liczba odsłon: 676
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623767]

przewiń do góry