Brochów, dnia  04.10.2012r.

 

 

 

 

ZEAS.364.1

 

 

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Na  podstawie  art.92  ust.1  ustawy z dnia  29.01.2004r. – Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz.U.  z 2010r. Nr 113 poz.759  z późn. zm.)  niniejszym informuję, że

w prowadzonym  przez Gminę Brochów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego   na   „Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2012/2013 dla  placówek szkolnych na terenie  gminy Brochów”  wpłynęła  jedna oferta :

 

1.      BENTO  Grzegorz Stelmach

Mistrzewice 28, 96-512 Młodzieszyn

Oferowana cena brutto: 109.200 PLN

Liczba przyznanych punktów  100

 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  firmy BENTO  Grzegorz Stelmach

Mistrzewice 28, 96-512 Młodzieszyn, która spełnia wymogi zamawiającego i uzyskała 100 punktów.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie  zamówienia publicznego  zostanie podpisana

w dniu   12.10.2012r..

 

Dziękuję  za udział  w przetargu  i  zapraszam do dalszej współpracy.

 

Kierownik ZEAS

Ewa Nalborska

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Brochów: Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek szkolnych na terenie gminy Brochów
Numer ogłoszenia: 364018 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , Brochów, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel. 022 7257051, faks 022 7257003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka budżetowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla ekogroszek na sezon grzewczy 2012/2013 dla placówek szkolnych na terenie gminy Brochów.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w sezonie grzewczym 2012/2013 węgla ekogroszek w ilości 130 ton do szkół na terenie gminy Brochów..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67.1.7 w wysokości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy konieczne będzie przedłużenie umowy.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Brochów 125, 05-088 Brochów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Brochów 125, 05-088 Brochów.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  kopia_zapasowa_specyfikacja_olej_opalowy.doc

  zalacznik_nr_1_do_siwz.docx

  zal_02_oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_201211_2fe16.doc

  zal_03_oswiadczenie_o_braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_201211_9cf28.doc

  projekt_umowy_poprawiony.docx

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-25 11:55:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-04 13:12:07
  • Liczba odsłon: 877
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2623822]

  przewiń do góry