BP.6733.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 4 stycznia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Pana Zdzisława Łukasiaka reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340  Lublin w dniu 4.01.2016r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia na terenie działek o Nr  ewid. 261, 259/6, 259/5, 259/2, 259/1, 256, 254, 252/2, 252/1, 250/2, 250/1, 248/8, 248/3, 248/1, 246/4, 246/3, 246/2, 244/6, 244/5, 244/4, 244/2, 242/1, 240/2, 240/1, 238/1, 235/2, 300/2 położonych w miejscowości Brochów  obręb Nr 0004 Brochów gmina Brochów.

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 4.01.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów 14.12.2015 r.

BP.6733.2.2015

 

POSTANOWIENIE

 

        Na podstawie art. 97 § 2, art. 101 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zwaną dalej „Kpa”

 

Postanawiam

 

podjąć zawieszone w dniu 9 czerwca 2015 roku postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia (wymiana przewodów na izolowane oraz wyniesienie słupów na pas drogowy) na terenie działek o Nr  ewid. 261, 259/6, 259/5, 259/2, 259/1, 256, 254, 252/2, 252/1, 250/2, 250/1, 248/8, 248/3, 248/1, 246/4, 246/3, 246/2, 244/6, 244/5, 244/4, 244/2, 242/1, 240/2, 240/1, 238/1, 235/2, 300/2 położonych w miejscowości Brochów  obręb 0004 Brochów gmina Brochów” wszczęte w dniu 8 kwietnia 2015 r. na żądanie Pana Zdzisława Łukasiaka reprezentującego firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa, działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340  Lublin.

 

UZASADNIENIE

 

           W dniu 9 czerwca 2015 r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia (wymiana przewodów na izolowane oraz wyniesienie słupów na pas drogowy) na terenie działek o Nr  ewid. 261, 259/6, 259/5, 259/2, 259/1, 256, 254, 252/2, 252/1, 250/2, 250/1, 248/8, 248/3, 248/1, 246/4, 246/3, 246/2, 244/6, 244/5, 244/4, 244/2, 242/1, 240/2, 240/1, 238/1, 235/2, 300/2 położonych w miejscowości Brochów obręb 0004 Brochów gmina Brochów”. Planowana linia elektroenergetyczna niskiego napięcia miała być przeprowadzona napowietrznie.

Postępowanie zostało zawieszone do czasu uzyskania pozytywnej opinii zarządcy drogi tj. Powiatu Sochaczewskiego na lokalizację przedmiotowej inwestycji celu publicznego -linii napowietrznej  w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Wólka Smolana - Strojec – Wola Pasikońska w miejscowości Brochów gmina Brochów.

W dniu 10 grudnia 2015 r. Pan Zdzisław Łukasiak reprezentujący firmę Roboty Instalacyjno-Budowlane  ul. Powstańców Śląskich 102/2, 01-466 Warszawa działający w imieniu Firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postepowania. Do wniosku złożył Decyzję Nr 119.2015  z dnia 29.06.2015 r. znak: PZD.D2.454.37.2015 Zarządu Dróg Powiatowych w Sochaczewie zezwalającą wnioskodawcy tj. PGE Dystrybucja S.A. na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Wólka Smolana - Strojec – Wola Pasikońska (działka Nr ewid. 300/2) w miejscowości Brochów gmina Brochów, linii napowietrznej niskiego napięcia.

Tym samym ustały przyczyny zawieszenia postępowania i należało podjąć zawieszone postępowanie stosownie do art. 97 § 2 Kpa.

          

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

            Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia  doręczenia postanowienia.

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Wnioskodawca:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A, 20-340  Lublin

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków

ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

2.      pełnomocnik

Roboty Instalacyjno-Budowlane

Zdzisław Łukasiak

ul. Powstańców Śląskich 102/2

01-466 Warszawa

3.      strony postępowania według rozdzielnika

4.      A/a

 

Do wiadomości :

  1. Sołtys wsi Brochów

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.       Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

           

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 08:02:15
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629326]

przewiń do góry