WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, 07.04.2016 r.

 

OŚ.6220.6.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 07.04.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuję, że została wydana decyzja Nr 202 z dnia 07.04.2016 r., znak OŚ.6220.6.2015, umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

 

,,Rozbudowie istniejącego bezodpływowego stawu rybnego”.

 

 

      Postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony dnia 12.10.2015 r. i uzupełniony w dniu 20.10.2015 r. przez Panią Aldonę Pyrak, Malanowo 23 C, 05 – 088 Brochów i Pana Grzegorza Pyrak, Brochów 45, 05 – 088 Brochów.

 

       Staw po rozbudowie zlokalizowany będzie na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 113, 114 i 115, obręb geodezyjny Śladów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

 

   Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

   Według art. 85 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

 

                                                                                             WÓJT

                                                                                                    mgr inż. Piotr Szymański

 

Wywieszono dnia: 

Zdjęto dnia:

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawcy.

 2. Pozostałe strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO BEZODPŁYWOWEGO STAWU RYBNEGO”.

 3. Sołtys wsi Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

 4. A/a.

   

   

   

        Obwieszczenie o wydaniu decyzji:

 1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

 1. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.
 2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 11:12:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 11:14:00
 • Liczba odsłon: 685
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612991]

przewiń do góry