Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości działki nr 493/3 obręb Śladów

*****

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brochów

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

położonej w miejscowości Śladów, gm. Brochów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 493/3 obręb Nr 0027 ŚLADÓW stanowiącej własność Gminy Brochów.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 07.12.2020 r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

Termin i miejsce przetargu

Wadium

1.

KW PL1O/00026821/3

 

obręb 0027 Śladów

działka nr 493/3

 

pow. 0,1000 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną nieutwardzoną. Istnieje dostęp do sieci wodociągowej znajdującej się wzdłuż drogi publicznej.

Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 30x32,5m.

Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne oraz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W studium funkcja mieszkaniowo-usługowa.

 

Wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

20 230,00 zł

Podana cena nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

12 marca 2021 r.

godz. 10.00

Urząd Gminy Brochów, sala konferencyjna (pokój nr 3)

2023,00 zł – 10 % ceny wywoławczej

 

Wadium należy wnieść gotówką lub przelewem, w walucie PLN na konto Urzędu Gminy Brochów Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa Oddział Brochów Nr 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001 z dopiskiem „Wadium za działkę nr …”, do dnia 8 marca 2021 r. (włącznie) w taki sposób aby w dniu 09.03.2021 r. kwota wadium znajdowała się na koncie Gminy Brochów

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki oraz okażą komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,

 • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych

 • aktualny wypis z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT), pomniejszoną o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Osoba wyłoniona jako nabywca zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wójt Gminy Brochów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 16 lub pod tel.(0-22) 100 25 84.

 

Ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów

 2. w sposób zwyczajowo przyjęty tj. rozesłanie do sołtysów Gminy Brochów

 3. umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Brochów .

 4. umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów .

 5. w prasie o zasięgu powiatowym

WÓJT (-)

mgr inż. Piotr Szymański

zarządzenie nr 9.2021

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

regulamin przetargu

oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-02 15:48:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19 13:04:51
 • Liczba odsłon: 1016
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613160]

przewiń do góry