WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

Brochów, dnia 25.07.2014 r.

OŚ.6220.2.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów z dnia 25.07.2014 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

            Na podstawie art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że dnia 16.07.2014 r. zostało   wszczęte   postępowanie   administracyjne   na   wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego VIDAN Kędzierscy s.j., Brochów 120, 05 – 088 Brochów, z dnia 10.07.2014 r., złożony w dniu 16.07.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie wolnostojącego systemu fotowoltaicznego o nominalnej mocy do 600 kWp.

 

    Planowana inwestycja ma być zlokalizowana na terenie działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 187/1, obręb geodezyjny Brochów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony na podstawie art. 28 K.p.a.

 

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny lub obowiązek.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36 , w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 21 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

  

 

                                                                                                       WÓJT

                                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek


            VERTE

                                                                                             

                                                                                  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.

 2. Pozostałe strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wolnostojącego systemu fotowoltaicznego o nominalnej mocy do 600 kWp.

 3. Sołtys sołectwa Brochów z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. A/a

   

  Wywieszono na:

 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

   

   

   

   

  Pouczenie

   

   

              Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

     Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

     Według art. 28 wyżej wymienionej ustawy, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

   

    

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-28 10:45:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-28 10:46:20
 • Liczba odsłon: 714
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629387]

przewiń do góry