UCHWAŁA NR XI/75/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 grudnia

w sprawie przsytąpienia do sporządzenia Miejscowego polanu zagospdoarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana

  uchwala_nr_xi-75-2011.pdfUCHWAŁA NR XI/74/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 grudnia 2011r.

  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem" /LGD/ w ramach programu LEADER

  uchwala_nr_xi-74-2011.pdfUCHWAŁA NR XI/73/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 grudnia 2011r.

  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy BRochów z organizacjami pozarządowymi

  uchwala_nr_xi-73-2011.pdfUCHWAŁA NR XI/72/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

  w sprawie okreslenie wysokości diet dla sołtysów w Gminie Brochów

  uchwala_nr_xi-72-2011.pdfUCHWAŁA Nr XI/71/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28.12.2011r.

Uchwała Budżetowa GMINY BROCHÓW na rok 2012

uchwala_nr_xi-71-2011_budzetowa.pdfUchwała Nr XI/69/2011

Rady gminy Brochów

z dnia 28 grudnia 2011 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

  uchwala_nr_xi-69-2011.pdfUCHWAŁA Nr XI/68/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2011-2015

  uchwala_nr_xi-68-2011.pdfUCHWAŁA NR X/67/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie: Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów

uchwala_nr_x-67-2011.pdf

 


UCHWAŁA NR X/66/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka:

Nr ewid. 27 położona w miejscowości Gorzewnica, gm. Brochów

uchwala_nr_x-66-2011.pdfUCHWAŁA NR X/65/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 list6opada 2011r.

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2012 r.

  uchwala_nr_x-65-2011.pdfUCHWAŁA NR X/64/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011r.

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. , ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pozytku publicznego i wolontariacie proejktów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

  uchwala_nr_x-64-2011.pdfUCHWAŁA NR X/63/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011r.

  w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od podatku

  uchwala_nr_x_63_201.doc

uchwala_nr_x-63-2011.pdfUCHWAŁA NR X/62/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011r.

  w sprawie określenia wzroów formularzy, tj. informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  uchwala_nr_x_62_2011

  informacja__w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_lesnego

  deklaracja_roly

  deklaracja_nieruchomosci

  deklaracja_lesnyUCHWAŁA Nr X/61/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopad 2011r.

  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

na 2012 r.

  uchwala_nr_x_61_2011.docCHWAŁA NR X/60/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011 roku

  w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środku transportowych na 2012 r oraz zwolnień od tego podatku

  uchwala_nr_x-60-2011.pdfUCHWAŁA NR X/59/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 lis5topada 2011 r

  w sprawie zmiany uchwały nr IV/10/2010r. Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2010r. dotyczącej:

- wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy SPołecznej w Brochowie proejktu systemowego "RE/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy BRochów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej);

- deklaracja wniesienia wkładu własnego gminy na realizację tego projektu;

- udzielenia pelnomocnictwa kierownikowi ośrodka do realizacji wyżej wymienionego projektu;

- przyznania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brochowie środków zastępczych na realizację wyżej wymienionego proejktu oraz upoważnia Wójta GMiny do ich przekazania.

  uchwala_nr_x-59-2011.pdfUCHWAŁA NR X/58/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr V/22/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 04 marca 2011 r. dotyczącej przeznaczenia wkładu wlasnego gminy w 2011 ro0ku, w ramach realizcji przez Gminę/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie proejktu systemowego "Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki (Działanie 7.1, Poddziaanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spoęłcznej) i podziału środków finansowych zaplanowych na realizcję tego proejktu na poszczególne paragrafy, w jakich będą kwalifikowane wydatki zgodnie z ustaloną polityką rachunkowości

  uchwala_nr_x-58-2011.pdfUCHWAŁA NR X/57/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

uchwala_nr_x-57-2011.pdf


 

UCHWAŁA NR X/56/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011 r.

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów n alata 2011 - 2015

  uchwala_nr_x-56-2011.pdfUCHWAŁA NR X/55/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację proejktu POKL.09.01.02-14-368/11

pt. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" przez Gminę Brochów"

  uchwala_nr_x-55-2011.pdfUCHWAŁA NR IX/53/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 września 2011 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

  uchwala_nr_ix-53-2011.pdfUCHWAŁA NR IX/52/2011

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 września 2011 roku

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2011 - 2015

   uchwala_nr_ix-52-2011.pdf
UCHWAŁA Nr VIII/50/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 lipca 2011 roku

  w sprawie zaciagnięcia długoterminowych pozyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  uchwala_nrviii-50-2011.pdfUCHWAŁA Nr VIII/49/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 lipca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

  uchwala_nrviii-49-2011.pdfUCHWAŁA Nr VIII/48/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 lipca 2011 roku

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2011 - 2015

  uchwala_nrviii-48-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/47/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

  w sprawie ustalenia zasad przyznawania i określenia wysokości diet przysługujacych radnym Rady Gminy w Brochowie

  uchwala_nrvii-47-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/46/2011

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 29 czerwca 2011 roku

  w sprawie miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Brochowie

  uchwala_nrvii-46-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/45/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary-Łęg i Wólka Smolana

  uchwala_nrvii-45-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/44/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Pani C., właścicielki działki o Nr ewid. 33 o powierzchni 2,9700 ha położonej w miejscowości Plecewice gmina Brochów, części nieruchomości stanowiącej pas gruntu o długości ok. 250 m i szerokości ok. 6m z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej
UCHWAŁA Nr VII/43/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka: Nr ewid. 4 położona w miejscowości Bieliny, działka Nr ewid. 380 położona w miejscowości Famułki Brochowskie, działka Nr ewid. 361 położona w miejscowości Konary-Łęg, działka Nr ewid. 173/1 położona w miejscowości Wólka Smolana oraz działki Nr ewid. 25 i 27 położona w miejscowości Wilcze Śladowskie gm. Brochów

  uchwala_nrvii-43-2011.pdfUCHWAŁA NR VII/42/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

uchwala_nrvii-42-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/41/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy BROCHÓW absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

  uchwala_nrvii-41-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/40/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

  uchwala_nrvii-40-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/39/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Brochowie za 2010 rok

  uchwala_nrvii-39-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/38/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie za 2010 rok

  uchwala_nrvii-38-2011.pdfUCHWAŁA Nr VII/37/2011

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 29 czerwca 2011

  w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Brochowie

  uchwala_nrvii-37-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/36/2011

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  w sprawie ustalenia zasad przyznania i okreslenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Brochowie

  uchwala_nr_vi-36-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/35/2011

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  w sprawie miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Brochowie

  uchwala_nr_vi-35-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/34/2011

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  w sprawie: wyboru członka do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie

  uchwala_nr_vi-34-2011.pdfUCHWAŁA  Nr VI/33/2011

Rady Gminy w Brochowie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Gminy w Brochowie do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kampinos"

  uchwala_nr_vi-33-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/32/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań związanych z zarządem nad drogą gminną Witkowice - Brochów w Gminie Młodzieszyn

  uchwala_nr_vi-32-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/31/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brochów

  uchwala_nr_vi-31-2011.pdfUCHWAŁA Nr  VI/30/2011

Rady Gminy w Brochwoie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  w sprawie rozpotrzenia odwołania Pana Czesława Opiłki od Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy w Brochowie z dnia 04 marca 2011 roku

   uchwala_nr_vi-30-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/29/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brochowie.

  uchwala_nr_vi-29-2011.pdf
UCHWAŁA  Nr  VI/28/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

  uchwala_nr_vi-28-2011.pdf

zalacznik_nr_2_do_uchwalay_nr_vi-28-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/27/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  w sprawie: okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielnia ulg w spłacie naleśności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie BROCHÓW i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

  uchwala__nr_vi-27-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  VI/26/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

  uchwala_nr_vi-26-2011.pdfUCHWAŁA Nr VI/25/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2011-2015

  uchwala_nr_vi-25-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  V/24/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi P.                 zam.          ul.                      na dopuszczenie przez Wójta Gminy Brochów do załania zagospodarowanych działek rolnych w miejscowości Kromnów

  uchwala_nr_v-24-2011.pdf  UCHWAŁA  Nr  V/23/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji i deklarcji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  uchwala_nr_v-23-2011.pdfUCHWAŁA  Nr V/22/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie przeznaczenia wkładu własnego gminy w 2011 roku w ramach realizacji przez Gminę/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie projektu systemowego "Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spoełcznej ) i podziału środków finansowych zaplanowanych na realizacje tego projektu na poszczególne paragrafy, w jakich będą kwalifikowane wydatki zgodnie z ustaloną polityką rachunkowości.

  uchwala_nr_v-22-2011.pdfUCHWAŁA  Nr V/21/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tułowice

  uchwala_nr_v-21-2011.pdf

pom_tulowice_uchwala_nr_v_21_2011.docxUCHWAŁA  Nr  V/20/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brochów, położonej w miejscowości Plecewice gm. Brochów

  uchwala_nr_v-20-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  V/19/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową działki Nr ewid. 336/2 stanowiącej własność Gminy Brochów, położonej w miejscowości Konary gm. Brochów

  uchwala_nr_v-19-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  V/18/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2015

  uchwala_nr_v-18-2011.pdfUCHWAŁA Nr  V/17/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Innych Uzależnień na 2011 r.

   uchwala_nr_v-17-2011.pdfUCHWAŁA  Nr  V/16/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brochowie

  uchwala_nr_v-16-2011.pdfUCHWAŁA Nr  V/15/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.

  uchwala_nr_v-15-2011.pdfUCHWAŁA Nr  V/14/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

  uchwala_nr_v-14-2011.pdfUCHWAŁA Nr V/13/2010

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. brochów na lata 2011-2015

  uchwala_v-13-2011.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-17 13:13:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 13:29:56
  • Liczba odsłon: 994
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629223]

przewiń do góry