2015-11-26_obwieszczenie_rdos_umorzenie_postepowania_wodocia_przeslawice.pdf


2015-11-25_decyzja_rdos_budowa_wodociagu_przeslawice.pdf------------------------------------------------------------------------------
WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 12.10.2015 r.

 

OŚ.6220.4.2015

 

  ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów

 zawiadamia,

 

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZĘSŁAWICE, NOWA WIEŚ ŚLADÓW, GM. BROCHÓW”

 

wszczętego na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 17.08.2015 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów,

 

otrzymano:

 

 • OPINIĘ SANITRNĄ znak: ZNS.712.2.26.2015.AM z dnia 25.08.2015 r. (data wpływu 27.08.2015 r.) stwierdzającą  brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;

 

 • WEZWANIE od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 1 września 2015 r., znak: WOOŚ-II.4240.1120.2015.JC, wzywające organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

 W odpowiedzi na wyżej wymienione pismo Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), przekazał dnia 18.09.2015 r. dokumentację w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

 

 • Dokument od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 30 września 2015 r., znak: WOOŚ-II.4210.46.2015.DF, wzywający Wójta Gminy Brochów do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, gm. Brochów” przekazanego Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 18.09.2015 r.

   Wójt Gminy Brochów na przedmiotowe wezwanie odpowiedział dnia 09.10.2015 r. 

 

      Planowana inwestycja ma być realizowana wzdłuż istniejących i projektowanych dróg, po działkach gminnych, PKP - Kolej wąskotorowa i w pasie drogi wojewódzkiej oraz po działkach prywatnych. 

 

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  

   Według  art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088  Brochów,  pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Przęsławice,
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek

  


--------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 18.08.2015 r.

OŚ.6220.4.2015


ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Brochów  z dnia 18.08.2015 r. informujące o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 17.08.2015 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZĘSŁAWICE, NOWA WIEŚ ŚLADÓW, GM. BROCHÓW.

 

   Planowana inwestycja ma być realizowana wzdłuż istniejących i projektowanych dróg, po działkach gminnych, PKP - Kolej wąskotorowa i w pasie drogi wojewódzkiej oraz po działkach prywatnych.

   Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  

   Według  art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Stosownie do art. 41 K.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego    przedsięwzięcia    w    Urzędzie    Gminy    Brochów,   Brochów   125,    05 – 088  Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Przęsławice,
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 18.08.2015 r.

OŚ.6220.4.2015

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

ul. Traugutta 18

  

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

            ,,BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZĘSŁAWICE, NOWA WIEŚ ŚLADÓW, GM. BROCHÓW”.

 

 

   Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), przedkładam:

ñ      wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

ñ      kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ      załączniki graficzne przedstawiające zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

ñ      oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

 

 Otrzymują:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.
 2. A/a

 

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca.

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o      udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie      środowiska      oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity Dz U. z 2013 r. poz.      1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania      administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na:      tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie      internetowej BIP Urzędu Gminy      Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów.

3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Przęsławice,
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Śladów,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-18 17:00:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 13:11:05
 • Liczba odsłon: 704
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629263]

przewiń do góry