Brochów, 02.08.2010 r.

 

 

OŚ.7624/1/10

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Wójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 , art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30.03.2010 r. wpłynął wniosek od firmy UNIWERSBUD S.A., 02 – 002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62b lok 2 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: budynku produkcyjnego, trafostacji wnętrzowej, złącza kablowego, ogrodzenia terenu, utwardzenia dróg wewnętrznych, podziemnego zespołu podczyszczania ścieków technologicznych, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, podziemnego zbiornika na olej opałowy.

    Wójt Gminy Brochów po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Postanowieniem znak: OŚ.7624/1/10 z dnia 17.06.2010 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na inwestora firmę UNIWERSBUD S.A.

   Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Brochów. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie od 3 do 24 sierpnia 2010 r.   w Urzędzie Gminy Brochów pokój 27, w godzinach od 8 00 – 15 30 . Uwagi i wnioski wniesione w wyżej wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Brochów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą brane pod uwagę w decyzji kończącej ocenę oddziaływania na środowisko.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Brochów

 

                                                                                                    Andrzej Fijołek

 

                                                                                                            (-)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-02 14:19:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-02 14:22:51
  • Liczba odsłon: 767
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626434]

przewiń do góry