Brochów, luty 2013 r.

 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W

GMINIE BROCHÓW

 

   W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 ze zm.). Umowę na odbiór odpadów komunalnych z wyłonionym w ramach przetargu przedsiębiorstwem, zamiast właścicieli nieruchomości zawierać będzie gmina. Za tę usługę gmina pobierać będzie od właścicieli nieruchomości opłatę, z której wpływy mają w całości sfinansować prowadzoną przez gminę gospodarkę w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela zamieszkałej nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy. Nowy system gospodarowania odpadami pozwoli na wyeliminowanie zjawiska powstawania „dzikich wysypisk”.

   Cel zmiany ustawy:

·          objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej gminy systemem odbioru odpadów,

·          promowanie segregacji odpadów poprzez utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów,

·          utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,

·          informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi,

·          wyeliminowanie dzikich wysypisk,

·          likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych.

   Od 1 lipca 2013 roku opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać na rzecz gminy, która to przejmie od właścicieli zamieszkałych nieruchomości obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady komunalne.

 

Deklaracja

   Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór określiła Rada Gminy.

   Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie złożenia jej w wersji papierowej Wójtowi Gminy Brochów w terminie:

ü   do dnia 28 lutego 2013 roku, (termin składania pierwszej deklaracji),

ü   w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

ü   14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji,

ü   14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za gospodarowanie odebranych odpadów.

   Dodatkowo, Rada Gminy w uchwale określiła również wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   W sytuacji, gdy deklaracja nie została złożona albo występują uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

   W przypadku zamieszkałej nieruchomości miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki w wysokości:

ü   12,00 zł brutto od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na której odpady komunalne nie będą zbierane selektywnie lub

ü   6,00 zł brutto od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałej, na której odpady będą zbierane selektywnie.

   Wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

   Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczane będą na sfinansowanie: odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, kosztów obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz gminnych kosztów administracyjnych związanych z obsługą nowego systemu.

   Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały w drodze uchwały Rady Gminy.

   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszą właściciele nieruchomości w terminach:

- do 15 marca za I kwartał danego roku,

- do 15 czerwca za II kwartał danego roku,

- do 15 września za III kwartał danego roku,

- do 15 grudnia za IV kwartał danego roku.  

   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013 r. 
i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

   Należy pamiętać o rozwiązaniu umowy z firmą, która obecnie odbiera odpady stosownie do przewidzianego w umowie terminu wypowiedzenia tak, aby umowa wygasła z dniem 30 czerwca 2013 r. aby nie ponosić podwójnych kosztów płacąc firmie i gminie.

   Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa, działki rekreacyjne), zobowiązani są podpisać indywidualne umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości.

 

Segregacja odpadów

   W składanej do gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości wybiera sposób zbierania odpadów komunalnych:

·          w przypadku zadeklarowania niesegregowania odpadów – wszystkie odpady wrzucane będą do jednego pojemnika,

·          w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów – odpady komunalne należy dzielić na następujące frakcje: papier, tektura (makulatura, karton); szkło; metale; tworzywa sztuczne; odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone); opakowania wielomateriałowe; pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować.

 

   Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości),   będą   organizowania zbiórki odpadów problemowych z terenu gminy, do których należą:

·          przeterminowane leki i chemikalia,

·          zużyte baterie i akumulatory,

·          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

·          inne odpady.

   Jednocześnie informujemy, że obszerne informacje o ważnych zmianach w przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz sposobach postępowania ze śmieciami, żeby było ich jak najmniej znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne .

 

7_deklaracja-nieruchomosci_zamieszkale.pdf

przyklad_deklaracji_1.pdf

przyklad_deklaracji_2.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 12:00:04
  • Liczba odsłon: 953
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613270]

przewiń do góry