Brochów, dnia 02.06.2016 r.

OŚ.6220.1.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów  z dnia 02.06.2016 r. informujące o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że zgromadził pełen materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

   Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  

 

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki”,

 

został złożony dnia 04.04.2016 r.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Strony  mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego  przedsięwzięcia  w  Urzędzie  Gminy  Brochów,  Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

   Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

   W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), czytamy, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Śladów; Kromnów,  Gorzewnica; Górki, Hilarów.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:------------------------------------------------------------------------------------------------------WÓJT GMINY


    Brochów


Brochów, dnia 05.04.2016 r.


OŚ.6220.1.2016


  


                       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska


                       w Warszawie


                       ul. Sienkiewicza 3


                       00 – 015 Warszawa


 


 Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:


 


            ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki”.


 


  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), przedkładam:


 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 • oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

     Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

   

   

   

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

   

   

   

  Wy Otrzymują:


 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,


00 – 015 Warszawa


 1. A/a


 


Do wiadomości:


  1. Wnioskodawca.

  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 )   oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów.

    

    

   Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,

 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.

   

   

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 05.04.2016 r.

   

   

   

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


. .................................................................................................................................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

    Brochów


Brochów, dnia 05.04.2016 r.


OŚ.6220.1.2016


 


 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


96 – 500 Sochaczew


ul. Traugutta 18


 


 

 


Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:


 


            ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki”.


 


   Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), przedkładam:


 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 • oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

     Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

   

   

   

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

   

   

   

  Wy Otrzymują:


 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.
 2. A/a.


 


Do wiadomości:


 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 )   oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:   Śladów; Kromnów, Gorzewnica; Górki, Hilarów.


 


 


Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.


 


 


 


 


 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 05.04.2016 r.


 


 


 


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
...........................................................................................................................................................................

W ÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 05.04.2016 r.

OŚ.6220.1.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Brochów   z dnia 05.04.2016 r. informujące o wszczęciu postępowania

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 04.04.2016 r. przez Gminę Brochów , Brochów 125, 05 – 088 Brochów, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kromnów, Gorzewnica i Górki”,

 

   Planowana inwestycja ma być zlokalizowana w granicach pasów drogowych i na działkach prywatnych.

   Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionej inwestycji. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  

   Według   art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a., o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

   Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a., Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Stosownie do art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego     przedsięwzięcia     w     Urzędzie     Gminy     Brochów,    Brochów    125,     05 – 088   Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00 , wtorek 9 00 – 17 00 , środa 8 00 – 16 00 , czwartek 8 00 – 16 00 , piątek 8 00 – 16 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 05.04.2016 r.

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 )   oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:   Śladów; Kromnów,   Gorzewnica; Górki, Hilarów.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów,
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Kromnów, Gorzewnica,
 5. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki, Hilarów.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-05 12:32:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 09:30:14
 • Liczba odsłon: 665
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612959]

przewiń do góry