Gmina Brochów                                                                                            Brochów, dn. 12.05.2015 r.

Brochów 125

05-088 Brochów

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zadania pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap I”

 

Zamawiający informuje, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez Piotra Jaczyńskiego prowadzącego działalność pod firmą:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński

ul. Warszawska 38B

05-084 Leszno.

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w SIWZ z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
a Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu. Zaproponowana przez Wykonawcę cena brutto wykonania zamówienia wynosząca 27 402,19 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwa i 19/100) jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę:

·        „ASZOK” Andrzej Kadej

            ul. Młodzieżowa 19/45

            09-100 Płońsk

oraz

·        Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

            Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

            Mikorzyn 19

            87-732 Lubanie

z uwagi na fakt, iż oferty te wpłynęły do Zamawiającego po terminie określonym w SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym przez strony.

 

   Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański

 

Załączniki:

1.      Zestawienie ofert


2015-05-12__os_zal._1.doc--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dn. 6.05.2015 r.

 

 

 

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem ofertowym

na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap I”

 

 

W związku z zapytaniem oferenta o treści:

            „Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii podatku VAT w formularzu ofertowym na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap I”. Podana jest stawka 23% i w naszej ocenie jest to błędna stawka podatku. Usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega 8% stawce podatku VAT.”

 

Wyjaśniam, że w formularzu ofertowym w pkt 2 ppkt 1), 2), 3), 4) omyłkowo wpisana została stawka podatku VAT 23%, winno być wpisane 8% jako, że jest jest to usługa związana ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych oraz przetwarzanie pozostałych odpadów niebezpiecznych.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany zapisu w formularzu ofertowym.

 

W załączeniu poprawiony formularz ofertowy.

 

  2015-05-06_os_zmiana_do_siwz.doc


 

                                                                                                Wójt Gminy Brochów

                                                                                               mgr inż. Piotr Szymański


-------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088   Brochów

tel. (022) 725-70-51, 725-70-03
fax.(022) 725-70-03 wew. 13

 

ogłasza przetarg ofertowy na :

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap I”

 

Termin realizacji zadania do dnia:                 30.09.2015 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia:                  08.05.2015 r. , godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów, Etap I” należy złożyć w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:             08.05.2015 r. , godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego                         Sala konferencyjna             pokój nr 15    parter

 

SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty – 100%

 

Termin płatności: do 30 dni

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

            Maria Rojek               – inspektor ds. zamówień publicznych

            Monika Błaszczyk             – pracownik Urzędu Gminy

 

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański


2015-04-29_specyfikacja_usuwanie_wyrobow_zawierajacych_azbest.doc
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-29 13:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 15:27:01
  • Liczba odsłon: 797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630935]

przewiń do góry