Brochów, 02.06.2010 r.

 

 

 

OŚ.7624/4/10

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 19.05.2010 r., złożony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew, Spółka z o.o., 96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci wodociągowej między stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg, Gmina Brochów.

 

Teren po którym przebiegać będzie inwestycja stanowi działka nr ewid: 55, 72 i 110/4.

 

 Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

   W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów, pokój 27 (Tel. (022) 725-70-03 wew. 24) i strony w terminie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Wyżej wymienione przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 (kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

   Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt  1  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 odpowiednio pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postanowienie o nałożeniu obowiązku lub nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przędsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrktora Ochrony Środowiska

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

   Na podstawie art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.       Zakład Wodociągów i Kanalizacji

            - Sochaczew Spółka z o.o.

            96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7

2.       Skarb Państwa

      ul. Krucza 36/Wspólna 6

      00 -  522 Warszawa

3.       Gmina Miasto Sochaczew

      ul. 1 – go Maja16

      96 – 500 Sochaczew

4.       Polskie Koleje Państwowe S.A.

      ul. Targowa 74

      03 – 734 Warszawa

5.       Sołtys wsi Konary

6.       Wywieszono na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Brochów.

7.       Strona internetowa Urzędu Gminy Brochów.

8.       a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-07 14:44:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 14:44:54
  • Liczba odsłon: 749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630770]

przewiń do góry