Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brochów; dane adresowe: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: ochrona.danych@brochow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa a także w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 5. Z uwagi na ciążący na Administratorze ustawowy obowiązek zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w obszarze przestrzeni publicznej, przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-27 10:44:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-27 10:46:34
 • Liczba odsłon: 398
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2731156]

przewiń do góry