Brochów, dnia 22.06.2011r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Brochów informuje, że w prowadzonym zapytaniu o cenę obejmującego:

„Zakup materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „System Gospodarki wodno-ściekowej Gmina Brochów – Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.”

jako najkorzystniejsza (najtańsza) wybrana została oferta Firmy:
KOMPIT   96-500 Sochaczew  Al. 600-lecia 32

Dziękuję za udział w zapytaniu i zapraszam do dalszej współpracy.

                                                                                                    Wójt Gminy Brochów
                                                                                                        Andrzej Fijołek


--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brochów, dnia 06 czerwca 2011r.

 

 

Zapytanie o cenę dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Zakup materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „System Gospodarki wodno-ściekowej Gmina Brochów – Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.”

 

I.      Zakres zamówienia:

Zakup pendrive w ilości 55 sztuk z możliwością zwiększenia do 70 sztuk

- Pojemność: minimum 4 GB

- Wymiary : 65,68 mm x 22,37 mm

- Szybkość zapisu: minimum 5 (MB/s)

- Szybkość odczytu: minimum 10 (MB/s)

- Podłączenie do komputera: USB

- Kształt: prostokątny; z możliwością umieszczenia nalepki z logotypem

 

II.   Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Joanna Ścigocka tel. (22) 725-70-03 wew. 31

 

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 14.06.2011 do godz. 11.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

- za pośrednictwem faxu (22) 725-70-03 wew. 16

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.scigocka@brochow.pl

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług poczty elektronicznej za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty na skrzynkę pocztową podaną powyżej.

 

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia 22.06.2011r.

 

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%)

 

VII. Płatność za przedmiot zamówienia-Płatność przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl .

 

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 
 
zapytanie_o_cene_-_pendrive.docx
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-06 15:07:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-23 11:32:29
  • Liczba odsłon: 707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630763]

przewiń do góry