Brochów, dnia 19 września 2017r.

Gmina Brochów

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.7.2017

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

                Gmina Brochów informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

WYKONANIE REMONTU I MODERNIZACJI PRZEPOMOWNI ŚCIEKÓW

DZ. Nr 119/8 W MIEJSCOWOŚCI JANÓW

wybrała do realizacji zadania ofertę, którą złożyła Firma:

METALCHEM WARSZAWA S.A.

ul. Studzienna 7A

01-259 Warszawa

za kwotę brutto 53.997,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

1.     HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

      ul. Gronowska 4a

64-100 Leszno

Cena brutto: 60.639,00 zł

Przyznana ilość punktów: 89,05

 

2.     METALCHEM WARSZAWA S.A.

Ul. Studzienna 7A

01-259 Warszawa

Cena brutto: 53.997,00 zł

Przyznana ilość punktów: 100

 

 Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.

 

                                                                                                       WÓJT

                                                                                                Piotr Szymański--------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dnia 13.09.2017r.

Gmina Brochów 

05-088 Brochów

 

 ZP.GN.273.7.2017

 

               

                                                                           Wszyscy wykonawcy zainteresowani 

                zapytaniem ofertowym                                

                                                          

 

 

dotyczy:             Wykonania remontu i modernizacji przepompowni ścieków dz. nr 119/8           w miejscowości Janów

 

 

Gmina Brochów w związku z zapytaniem  oferenta o treści :

1. „W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 8.09.2017 pytamy:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania dostatecznego doświadczenia udokumentowanie wykonania przepompowni sieciowych?”

 

Odpowiada następująco :

1. Zamawiający dopuszcza udokumentowanie wykonania przepompowni sieciowych w ilości 2 usług jako spełnienie warunku wykonanych robót w okresie ostatnich 7 lat.                                                                                                                 Wójt

                                                                                                         Piotr Szymański-------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dnia 08.09.2017r.

ZP.GN.273.7.2017

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

 

Gmina Brochów,  Brochów 125, 05-088  Brochów

tel. (022)  725-70-51  725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 13

ogłasza zapytanie ofertowe na :

WYKONANIE REMONTU I MODERNIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

DZ. NR 119/8 W MIEJSCOWOŚCI JANÓW

 

Termin wykonania   zamówienia  do dnia   10.11.2017r.

  

Termin składania ofert upływa       18.09.2017r   o godz.    11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: Wykonanie remontu i modernizacji przepompowni ścieków dz. nr 119/8 w miejscowości Janów” należy złożyć w  pokoju Nr 35 – Sekretariacie  Urzędu Gminy Brochów

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu         18.09.2017r   o godz.    11:15

w siedzibie Zamawiającego   Sala konferencyjna  pokój  nr   15 parter

 
Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na  stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty                                                              - 100%

 

Termin płatności do 30 dni 


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Artur Krawczyk, e-mail:   a.krawczyk@brochow.pl      tel. 512-156-693

 

                                                                                                           Wójt Gminy Brochów

                                                                                      Piotr Szymański


zapytanie_ofertowe_remont_i_modernizacja_przepompowni_sciekow_w_janowie.docx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-08 11:11:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 08:18:15
  • Liczba odsłon: 936
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629367]

przewiń do góry