Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego


dotyczącego   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn.   „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów II”, realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,   w zakresie objętym zapytaniem ofertowym

Zamówienie podzielone zostało na 9 zadań:

Nr Zadania (zamówienia częściowego)

Nazwa zadania (zamówienia częściowego)

1

Globusy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 1-8)

2

IT - inne (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 9-28)

3

Mapy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 29-41)

4

Matematyka cz. 1 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 42-75)

5

Matematyka cz. 2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 76-107)

6

Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 108-121)

7

Przewodniki, atlasy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 122-162)

8

Przyrządy do doświadczeń cz.1 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 163-179)

9

Przyrządy do doświadczeń cz.2 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 180-216)


cz_2_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
cz_3_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania-brak_ofert.pdf
cz_4_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
cz_5_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
cz_6_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
cz_7_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania-brak_ofert.pdf
cz_8_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

.....................................................................................................................................................................

Brochów, 28.12.2017 r.

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf  

GMINA BROCHÓW

Brochów 125

05-088 Brochów

ZP.GN.273.13.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy Z A P Y T A N I A    O F E R T O W E G O   dotyczącego   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn.   „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów II”, realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,   w zakresie objętym zapytaniem ofertowym

 

Zamawiający – Gmina Brochów przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.

 

 

A.    Otwarcie ofert

Otwarcia ofert w dniu 28.12.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego dokonała Komisja do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro, powołana przez Wójta Gminy Brochów w dniu 27.12.2017 r. Decyzją Nr 471.2017 znak: ZP.GN.273.13.2017

 

 1. Zamówienie podzielone jest na 9 zadań:

 

Nr Zadania (zamówienia częściowego)

Nazwa zadania (zamówienia częściowego)

1

Globusy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 1-8)

2

IT - inne (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 9-28)

3

Mapy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 29-41)

4

Matematyka cz. 1 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 42-75)

5

Matematyka cz. 2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 76-107)

6

Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 108-121)

7

Przewodniki, atlasy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 122-162)

8

Przyrządy do doświadczeń cz.1 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 163-179)

9

Przyrządy do doświadczeń cz.2 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 180-216)

 

2.       W postępowaniu w   wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

3.       Dokonano otwarcia złożonych ofert.

B.    Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

W części 1

Nr zadania 1 - Globusy

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto PLN

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

1 923,72

Od 25 dni do 27 dni

30 dni

12 m-cy

 

W części 2

Nr zadania 2 - IT - inne

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto PLN

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

E-integra sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

37 458,72

Od 4 dni do 15 dni

30 dni

12 m-cy

2

PROFI ELEKTRO

Arkadiusz Milczarek

ul. Wyszogrodzka 2, Juliopol

96-512 Młodzieszyn

29 100,00

Od 4 dni do 15 dni

30 dni

12 m-cy

 

W części 3

Nr zadania 3 - Mapy

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto PLN

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

Brak oferty

 

 

 

 

 

W części 4

Nr zadania 4 - Matematyka cz. 1

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto PLN

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

11 316,00

Od 25 dni do 27 dni

30 dni

12 m-cy

 

 

 

 

 

 

W części 5

Nr zadania 5 - Matematyka cz. 2

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto PLN

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

10 036,80

Od 25 dni do 27 dni

30 dni

12 m-cy

 

W części 6

Nr zadania 6 - Odczynniki chemiczne

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto PLN

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

2 103,30

Od 25 dni do 27 dni

30 dni

12 m-cy

 

W części 7

Nr zadania 7 - Przewodniki, atlasy

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

 

 

Brak oferty

 

 

 

 

 

 

W części 8

Nr zadania 8 - Przyrządy do doświadczeń cz.1

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

8 364,00

Od 25 dni do 27 dni

30 dni

12 m-cy

 

W części 9

Nr zadania 9 - Przyrządy do doświadczeń cz.2

Lp

Nazwa wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki (termin płatności)

Okres gwarancji

1

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

15 854,70

Od 25 dni do 27 dni

30 dni

12 m-cy

 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.


Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.


                                                                        Wójt Gminy Brochów

                                                                        Piotr Szymański

............................................................................................................................................................................ 

GMINA BROCHÓW

Brochów 125

05-088 Brochów

Brochów dnia 22.12.2017 r.

ZP.GN.273.13.2017

 

Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem ofertowym

 

Dotyczy Z A P Y T A N I A    O F E R T O W E G O   dotyczącego   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn.   „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów II”, realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,   w zakresie objętym zapytaniem ofertowym

 

 

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów II” , informuje, że wpłynęły następujące zapytania.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego proszę o wyjaśnienie kwestii wypełnienia załącznika nr 3 formularz ofertowy.

Jaką Zamawiający ma podać stawkę VAT i kwotę brutto jeśli w danym zadaniu

będą produkty na różnych stawkach VAT tj. 0%, 5%, 8% i 23%?”

 

 

Odpowiedź Zamawiającego

 • Zamawiający informuje, że jeżeli w danej części zamówienia wystąpią produkty o różnych stawkach VAT, w załączniku nr 3 – formularz ofertowy w punkcie 1 w tabeli proszę nie wpisywać procentowej stawki VAT lecz obliczoną kwotę podatku VAT dla danej części zamówienia.

                                                                        Wójt Gminy Brochów

                                                                        Piotr Szymański

.....................................................................................................................................................................

Brochów dnia 18.12.2017 r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.13.2017

(znak sprawy)

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

Wyposażenie pracowni przedmiotowych

w Gminie Brochów II”

realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

 

 

 

Zamawiający:

Gmina   Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 725-70-03 fax. 22725-70-03 wew. 13

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23      REGON 015891220

 


 

 

 

Rozdział I

Nazwa oraz adres   Zamawiającego

 

1.1   Zamawiający :

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

strona internetowa: http://www.brochow.bip.org.pl

NIP    837-169-27-23

REGON    015891220

e-mail: gmina@brochow.pl

tel. 22 725-70-51,    725-70-03

Godziny pracy Urzędu:

od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do 16 00

we wtorek od godz. 9 00 do 17 00

nr konta bankowego: 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001

 

 

 

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

2.         Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia: Dostawy

2.1     Zamówienie obejmuje:

a)       dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Brochów, powiat sochaczewski tj. Szkoła Podstawowa w Brochowie, Szkoła Podstawowa w Śladowie, Szkoła Podstawowa w Lasocinie;

b)       oraz w przypadku zadania nr 2: IT - inne oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia;

c)       zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.

2.2     Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego , zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Lista zakupów-Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego . Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2.

2.3     Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.

 

 

2.4     Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje:

a)     dostawę wyposażenia do pracowni: IT, przyroda, matematyka w Szkole Podstawowej w Brochowie, z siedzibą Brochów 27, 05-088 Brochów,

b)    dostawę wyposażenia do pracowni : IT, przyroda, matematyka, w Szkole Podstawowej w Śladowie, z siedzibą Śladów 101, 05-088 Brochów,

c)     dostawę wyposażenia do pracowni : IT, przyroda, biologia, geografia, chemia, matematyka, fizyka, w Szkole Podstawowej w Lasocinie, z siedzibą Lasocin 3, 05-088 Brochów.

d)    miejscem dostaw FRANCO są pracownie wymienione powyżej.

 

2.5     Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach:

1)       Użyteczność dla osób o różnej sprawności;

2)       Elastyczność w użytkowaniu;

3)       Proste i intuicyjne użytkowanie;

4)       Czytelna informacja;

5)       Tolerancja na błędy;

6)       Wygodne użytkowanie bez wysiłku;

7)       Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania;

8)       Percepcja równości.

 

2.6     Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień:

Numer CPV

Opis

39162000-5

Pomoce naukowe

39162110-9

Sprzęt dydaktyczn y

38000000-5

sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; z wyjątkiem szklanego

39162100-6

pomoce dydaktyczne

39180000-7

meble laboratoryjne

48190000-6

pakiety oprogramowania edukacyjnego

33696300-8

odczynniki chemiczne

22114300-5

mapy

22114200-4

atlasy

37524100-8

Gry edukacyjne

32340000-8

Mikrofony i głośniki

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

38651000-3

Aparaty fotograficzne

38651600-9

Kamery cyfrowe

38652100-1

Projektory

38653400-1

Ekrany projekcyjne

 

2.7          Zamówienie podzielone jest na 9 zadań:

 1. Zadanie 1: Globusy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 1-8)

2.       Zadanie 2: IT - inne (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 9-28)

3.       Zadanie 3: Mapy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 29-41)

4.       Zadanie 4: Matematyka cz. 1 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 42-75)

5.       Zadanie 5: Matematyka cz. 2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 76-107)

6.       Zadanie 6: Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 108-121)

7.       Zadanie 7: Przewodniki, atlasy (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 122-162)

8.       Zadanie 8: Przyrządy do doświadczeń cz.1 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 163-179)

9.       Zadanie 9: Przyrządy do doświadczeń cz.2 (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 180-216)

 

Okres gwarancji: 12 miesięcy (dotyczy pozycji dla, których nie wskazano innego czasu gwarancji w specyfikacji).

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na 9 części.

Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na 9 części.

 

2.8     POSTANOWIENIA i UWAGI:

1.     Zamawiający informuje, że ilekroć w zapytaniu ofertowym   lub załącznikach do zapytania ofertowego, określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwa konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych   tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie.

2.     Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku nr 1 i 2 do zapytania ofertowego) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

3.     Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.

4.     Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

5.       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.       Zamawiający nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych- rozliczenie miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).

7.       Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8.       Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się by wykonawca przed złożeniem oferty zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

9.       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10.   Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców .

11.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

12.   Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

Rozdział III

Informacje o zamówieniach dodatkowych

 

3.     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

 

 

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

4.     Termin wykonania zamówienia: 27 dni od dnia udzielenia zamówienia.

 

Rozdział V

Konflikt interesów

 

5.1   Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

5.2   Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e)       pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f)        pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

Wykonawca w ofercie musi złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, o którym mowa powyżej stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Rozdział VI

Warunki udziału w postępowaniu

 

6.1   Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

a)     Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia.

b)    Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zadania.

c)     Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)    Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.

6.2   Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu ofertowym.

6.3   Ponadto Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący konfliktu interesów , opisany w rozdziale V zapytania ofertowego oraz zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale II zapytania ofertowego oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 Lista zakupów-Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia oraz załącznikiem nr 2 Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia do zapytania ofertowego.

6.4   Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

Rozdział VII

Wykluczenie z postępowania

 

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale VI zapytania ofertowego.

Rozdział VIII

Opis sposobu obliczenia ceny

 

8.1   Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

8.2   Cena ofertowa winna być ceną brutto obliczoną przez Wykonawcę dla całości zamówienia lub poszczególnej części łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.3   Cenę deklaruje się na formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ, podając cenę brutto.

8.4   Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy, w tym transportu   związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

8.5   Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.6   Wszystkie wartości oraz łączna cena (podana liczbowo i słownie) powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

8.7   Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

8.8   Wartość podatku VAT należy obliczyć na podstawie wartości netto oferty i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

8.9   Wartość brutto oferty należy obliczyć jako suma wartości netto oferty oraz wartości podatku VAT.

 

Rozdział IX

Kryteria oceny ofert

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 

9.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

9.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował poniżej opisanymi kryteriami , z przypisaniem im odpowiednio wag:

 

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Termin realizacji zamówienia

40%

 

 

9.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Kryterium

Wzór

Cena

   Kryterium Cena=C

       C min                              

C=                    x 60 pkt =………….. pkt      C=max. 60 pkt

         C 0f

gdzie:

- C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- C of    -   cena podana w ofercie

Termin realizacji zamówienia

Kryterium Termin realizacji zamówienia=T

Wykonawca w formularzu oferty wskazuje termin w jakim zobowiązuje się zrealizować zamówienie. W zależności od opcji, którą wybierze otrzyma następującą ilość punktów:

 

Od    4 dni do 15 dni – 40 pkt.

Od 16 dni do 18 dni – 30 pkt.                        T=max. 40 pkt

Od 19 dni do 21 dni – 20 pkt.

Od 22 dni do 24 dni – 10 pkt.

Od 25 dni do 27 dni – 0 pkt.

 

W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż maksymalny termin (27 dni kalendarzowych), oferta zostanie odrzucona.

W przypadku zaoferowania   terminu realizacji zamówienia krótszego niż minimalny termin (4 dni kalendarzowe) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin 4 dni.

 

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru

C + T = liczba punktów

 

 

9.3.        Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

9.4.     W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

9.5.          Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

9.6.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.

9.7.       Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert czyli równą C + T .

9.8.       Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Rozdział X

Opis sposobu przygotowania ofert

 

10.1                Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

10.2                Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedna część . Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż jedna ofertę na jedną część, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.      

10.3                Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

10.4                Ofertę wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej

10.5                Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

10.6                Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

10.7                Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10.8                W przypadku wykonawców występujących wspólnie oferta powinna być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisy i parafy stawia na niej wykonawca-pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.9                Stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.10            Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.11            Zamawiający zaleca, aby:

1) każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami do oferty była kolejno ponumerowana. Każda strona oferty, która nie wymaga opatrzenia własnoręcznym podpisem, powinna być co najmniej parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

2) wykonawcy wykorzystali do sporządzenia oferty załączniki stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego,

10.12            Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10.13            Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I zapytania ofertowego, opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

 

 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy

wraz z adresem i numerem telefonu

Gmina Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

 

Oferta lub część……..

 

 

„Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów II”

Nr postępowania: ZP.GN.273.13.2017

 

Nie otwierać przed 28.12.2017 r. godz. 11:15

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę, a także jego numer telefonu oraz faksu.

 

 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

 

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM

 

 

10.14       Wypełniony i podpisany kompletny formularz oferty (na wzorze druku wg załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego ).

10.15       Oświadczenie o braku konfliktu interesów (na wzorze druku wg załącznika Nr 4 do zapytania ofertowego ).

10.16       Pełnomocnictwa złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych);

10.17       pełnomocnictwa   dla   lidera   konsorcjum   (jeśli   oferta   składana   jest   przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

10.18       zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

10.19       DOTYCZY OFERT CZĘŚCIOWYCH, NR 1-9 Dokumenty w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, DO OFERTY należy przedłożyć wyciąg instrukcji obsługi zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia lub wskazanie w formularzu ofertowym dokładnego adresu strony internetowej, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać wskazaną specyfikację. W przypadku braku określonych wymagań w załączonym przez Wykonawcę dokumencie, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w zakresie tych wymagań.

10.20       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Rozdział XI

Miejsce i sposób składania i otwarcia ofert

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

11.1      Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

11.2      Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój Nr 36 na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów.

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek –piątek godz. 8 00 -16 00

Wtorek godz. 9 00 -17 00

11.3      Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 11:00.

11.4      W   przypadku   przesłania oferty   pocztą, należy   umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane   na Zamawiającego.

11.5      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującym się pod adresem:

 

 

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

pok. Nr 15 (sala konferencyjna), parter

 

11.6      Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone wykonawcy pocztą.

11.7      Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

11.8      Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona- umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.brochow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego .

11.9      Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

 

Rozdział XII

Termin związania ofertą

 

1.     Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2.     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Rozdział XIII

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

13.               Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

13.1           Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji:

13.1.1     W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną na adres gmina@brochow.pl . Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczna również w wersji edytowalnej.

13.1.2     Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

13.1.3     W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13.1.4     Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub pisemnie.

13.1.5     W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany, podany przez wykonawcę, adres e-mailowy lub numer faksu zostało doręczone w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem.

13.1.6     Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane pisemnie, faksem, drogą elektroniczną należy kierować na adres Zamawiającego, oraz do wiadomości osób uprawnionych do kontaktu z Wykonawcami. Adresy poczty elektronicznej, o których mowa podane zostały w rozdziale XIII w punkcie 13.2.1 niniejszego zapytania ofertowego .

13.1.7     Zamawiający niezwłocznie odpowie, na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl .

 

13.2           Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

13.2.1                 W zakresie przedmiotu spraw formalno-prawnych, osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Magdalena Cętkowska

e-mail: m.cetkowska@brochow.pl     

            Marta Józwik                

            e-mail: m.jozwik@brochow.pl           

(w godzinach od 8:30 do 16:00).

13.2.2 Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego należykierować:

adres poczty elektronicznej: gmina@brochow.pl

adres do korespondencji:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088   Brochów

z dopiskiem:   dotyczy postępowania pn.: „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów II” nr sprawy: ZP.GN.273.13.2017.

 

 

Rozdział XIV

Umowa i jej postanowienia

 

14.1      Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  

a)              Zmiany osób określonych w § 7 umowy.

b)              Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą obiektywne okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpieniach których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

c)              Zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT.

14.2      Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.3      Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

14.4      Podpisanie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

14.5      Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.

14.6      Z czynności odbioru przedstawiciele stron sporządzą protokół odbioru końcowego. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.

 

 

 

Rozdział XV

Pozostałe postanowienia i informacje

 

15.1      Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

15.2      Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

15.3      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w   całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

15.4      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

15.5      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

15.6      Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

15.7      W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

Rozdział XV

Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.)

  

   Załączniki:

 1. Załącznik nr 1– Lista zakupów-Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia;
 2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia;
 3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty;
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku konfliktu interesów ;
 5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy;

 

 

                                                                                             Piotr Szymański

 

                       Wójt Gminy Brochów

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


zapytanie_ofertowe_wyposazenie_pracowni_przedmiotowych_w_gminie_brochow_ii-18.12.2017_r..pdf

zal_nr_1_lista_zakupow-szczegolowa_specyfikacja_zamowienia18.12..docx
zal_nr_2_specyfikacja_techniczna18.12..docx
zal_nr_3_formularz_ofertowy18.12..doc
zal_nr_4_oswiad_o_braku_konfliktu_interesow18.12..docx
zal_nr_5_projekt_umowy18.12..doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 15:07:47
 • Liczba odsłon: 1169
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613185]

przewiń do góry