Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Brochów.


W związku z likwidacją od 2004 roku ulg podatkowych, w tym
tzw. "ulg uczniowskich" dla pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników – informuję, że dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników odbywać się będzie w ramach dotacji celowej dla gminy przyznawanej z budżetu wojewody. Obowiązek   dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia przypisano gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników w ramach zadań własnych i obejmuje pracodawców,
  którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracowników po dniu 31 grudnia 2003 r. oraz pracodawców, którzy zawarli umowy
przed 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęli w roku szkolnym 2004/2005.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawcy, którzy prowadzą dla młodocianych naukę zawodu trwającą 2 lata, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie
po zakończeniu tej nauki, tj. w roku 2006.

Młodociany pracownik, to zgodnie z ustawą – Kodeks Pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat, podlegająca (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki.

Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania   zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia
do wykonywania   określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:

- dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego,

- dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego egzaminu.  

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

w przypadku nauki zawodu:     

·         4.587,-zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące

·         7.645,-zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy:   240,-zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania, określone wyżej, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

 

 

Planowanie środków pieniężnych na dofinansowanie pracodawcom   kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 ze zmianami) o zawarciu umowy pracodawca zobowiązany jest zawiadomić wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

W celu zaplanowania wystarczających środków na dofinansowanie
ww. kształcenia i prawidłową realizację zadania, proszę wszystkich pracodawców o powiadomienie tut. urzędu, o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami.

Obowiązek dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia przypisano gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników w ramach zadania własnego, a warunki jego uzyskania określa przepis art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje proszę przesyłać lub dostarczać (wg załączonego wzoru) na adres:

 

Urząd Gminy

Brochów

05-088 Brochów

 

Osoba odpowiedzialna :   Ewa Nalborska – kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół    , pokój   nr 35

Tel. ( 0-22)   725-70-03 lub 725-70-51

 

Załącznik 1 - zgłoszenie

 

Załącznik 2 - wniosek

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Jakubowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-22 08:48:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Jakubowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-22 08:48:23
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612207]

przewiń do góry