WÓJT GMINY BROCHÓW

          Brochów125

      05-088 Brochów

 

Brochów, dnia 25.06.2018 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 25.06.2018 r. Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego realizację przedsięwzięcia i określającego warunki

 

 

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Brochów w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”

 

zawiadamia Strony postępowania, że otrzymał POSTANOWIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r. (data wpływu do organu 18.06.2018 r. ) znak: WOOŚ-I.4242.133.2017.AWI.13 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki.

  

   Z POSTANOWIENIEM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dokumentami zgromadzonymi w trakcie postępowania oraz treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniami Strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy  Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224.

 

   Jednocześnie informuję, że POSTANOWIENIE jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

 

   Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 25.06.2018 r.

 

      Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Według art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

   Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

  

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 25.06.2018 r.

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-25 16:18:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 16:18:20
  • Liczba odsłon: 714
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613164]

przewiń do góry