wynik_konkursu_07-07-2017.pdf


****************************************

27-06-2017_komisja_konkursowa.pdf


****************************************


2017-05-22_ogloszenie_kokurs_na_stanowisko_dyrektora_gbp.docx


Wójt Gminy Brochów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie

 

Nazwa i adres instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie, 05-088 Brochów

Wymiar czasu pracy : pełen etat

Forma zatrudnienia : powołanie na czas określony na 3 lata

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie wyższe magisterskie; preferowane z zakresu bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, informacji naukowej, zarządzania instytucjami kultury, zarządzania zasobami ludzkimi

3. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach kultury,  placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.), urzędach administracji rządowej, urzędach administracji samorządowej lub jednostkach wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury;

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 168 ze zm.)

 

 

II. Wymagania dodatkowe

1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad     ekonomiczno-księgowych;

2. dysponowanie wiedzą  z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,  w tym z funduszy Unii Europejskiej;

3.  znajomość aktów prawnych dotyczących organizowania i funkcjonowania instytucji kultury;

4.  znajomość procedur dotyczących pozyskiwania i udostępniania GBP;

5. predyspozycje do organizowania oraz prowadzenia przedsięwzięć związanych z popularyzowaniem efektów badań;

6. zaawansowana umiejętność posługiwania się technologią informatyczną;

7. umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;

8. samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność w prowadzeniu działań promocyjnych, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Określa Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie dostępny na stronie http://biblioteka.brochow.pl/o-bibliotece/status/

 

IV. Oferta osoby przystępującej do konkursu winna zawierać niżej wymienione dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o stanowisko Dyrektora GBP

2. ”Program działalności GBP na okres kadencji” uwzględniający założenia ujęte w projekcie „Umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych GBP oraz programu jej działania w okresie kadencji”

3. CV z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej,

4. poświadczenie przez kandydata kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadanie wykształcenia oraz umiejętności,

5. poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 168 ze zm.)

10. oświadczenie o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016r., poz. 922 )

 

V. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać z zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym z adnotacją „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie” w terminie do 22 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Brochów, Brochów 125,05-088 Brochów

 

VI. Pozostałe informacje:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

2. Konkurs będzie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Brochów,

3.   Rozpatrzenie przez Komisję złożonych ofert nastąpi 23 czerwca 2017 r.

4. Wszystkie  dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

5.  Oferty niekompletne, podobnie jak złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności GBP oraz program jego działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

7. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się  z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności GBP, projektem Umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności GBP w Brochowie oraz programu jej działalności na okres kadencji na stanowisku dyrektora na stronie http://biblioteka.brochow.pl/o-bibliotece/status/ .

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -  w kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VII. Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na  stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Brochów

                                                                                                              Piotr Szymański

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-22 11:15:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-07 13:43:01
  • Liczba odsłon: 961
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612304]

przewiń do góry