Brochów dn, 24-02-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie

Wójt Gminy Brochów informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Aneta Tkacz zam. Strzyżew

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Aneta Tkacz spełniła wszystkie wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

 

   Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 

************************************************************

Brochów dn, 24-02-2021r.

 

Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Zakładu gospodarki Komunalnej w Brochowie, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów pod katem wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

Pani Aneta Tkacz

 

                                          Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

*************************************************************************

Wójt Gminy Brochów

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie

 

Ofertę na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

 I. Wymagania niezbędne:

1)posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe w kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem i ochroną środowiska,

7) staż pracy – co najmniej 5 lat - na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach administracji samorządowej,

8) znajomość przepisów prawa związanych z administracją samorządową i zarządzaniem, w tym w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów branży wodno-kanalizacyjnej.

9) prawo jazdy kat. B.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie

2) doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

3) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

4) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

5) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

6) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, obowiązkowość, kreatywność, dobra postawa etyczna, odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

Kierowanie Zakładem i realizacja jego zadań statutowych.

Gospodarowanie mieniem Zakładu.

Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

Sporządzanie planów działalności, planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków finansowo-inwestycyjnych.

Wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy.

Wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych oraz nadzór nad ich stosowaniem.

Nadzór nad eksploatacją i konserwacją wodociągów gminnych, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją zieleni komunalnej.

Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg i ulic.

Utrzymanie powierzonych w zarząd  obiektów gminnych.

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie otrzymanych upoważnień.

Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie zadań wynikających ze statutu Zakładu.

Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: marzec 2021 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na parterze budynku. Okresowe kierowanie pojazdem służbowym lub używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

 

 VI. Oferty kandydatów na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

 

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.),

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

11) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wójta Gminy Brochów na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

12)dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VI. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brochowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów, w Biurze Obsługi Mieszkańca – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 8.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2021 r.(do godz. 10:00). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie- decyduje pieczątka wpływu do Urzędu.

 

VIII. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy Brochów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób nie zakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Brochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

WÓJT GMINY BROCHÓW

Piotr Szymański

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-09 16:48:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-24 15:26:39
  • Liczba odsłon: 869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623690]

przewiń do góry