Gmina Brochów  Brochów dnia 28.08.2020 r.

Brochów 125,

05-088 Brochów

                     

OŚ.272.1.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Z A P Y T A N I A   O F E R T O W E G O  dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów” sfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: AMM Investments Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19/133, 02-663 Warszawa,  którego ofertę wybrano.

 

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba albo miejsce zamieszkania Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

 

Cena złożonej oferty

 

Kryterium

cena

łączna punktacja

 

 

1

 

AMM Investments Sp. z o.o.,

 

ul. Domaniewska 17/19/133, 02-663 Warszawa

 

 

100

 

 

100

 

 

72 400,00

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

W postępowaniu złożona została 1 oferta, która spełnia wymogi Zamawiającego i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym i zapraszamy do dalszej współpracy

 

                                                                         Wójt Gminy Brochów
                       
                                          Piotr Szymański

 

************************************************************************                           

Gmina Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów

        Brochów, 17.08.2020r. 

 

OŚ.272.1.2020

 

Informacje z otwarcia ofert

 

w zapytaniu ofertowym na zadanie:

,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów’’, s finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

 

Zamawiający – Gmina Brochów , przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

   Otwarcia ofert w dniu 17.08.20020 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego dokonała Komisja do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro, powołana decyzją Wójta Gminy Brochów Nr 285.2020 z dnia 13.08.2020 r.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta następującej firmy:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

adres

Wartość oferty brutto [zł]

1

AMM Investments Sp. Z o.o.

ul. Domaniewska 17/19/133,

02-663 Warszawa

 

72 400,00

 

 

      Podczas otwarcia oferty nie był obecny żaden Wykonawca.


                                                    

                                                                                                                      Wójt Gminy Brochów

  mgr inż. Piotr Szymański

 


*****


Brochów, dnia 07.08.2020 r.

OŚ.272.1.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Brochów,
Brochów 125,
05-088 Brochów
Tel.
22 100 25 91

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów’’.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.,

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.08.2020r. godz. 11:00

 

   Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brochów ” należy złożyć w pokoju nr 1 – Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.

   W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej o zachowaniu terminu złożenia oferty w tym wypadku będzie decydowała data wpływu do Urzędu Gminy Brochów oferty , a nie data nadania przesyłki u operatora pocztowego lub poczty kurierskiej.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2020 r. o godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Gminy Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów
pok. nr 3 (sala konferencyjna), parter.

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty – 100%

Termin płatności do 30 dni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uprawnieni do kontaktów z ofertami:

Agnieszka Walisiewicz,

e-mail: a.walisiewicz@brochow.pl . tel. 22 100 25 91,

 

Monika Błaszczyk,                                  

       e-mail:  m.blaszczyk@brochow.pl   tel. 22 100 25 84,

 

     ( w   poniedziałek   8   00   – 16 00 , wtorek 9 00 – 17 00 , środa 8 00 – 16 00 , czwartek 8 00 – 16 00 , piątek 8 00 – 16 00 , telefon: (22) 725-70-03, wew. 224, 22 100 25 91 ).

 

 


               Wójt Gminy Brochów
            mgr inż. Piotr Szymański


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-31 08:42:59
  • Liczba odsłon: 664
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613006]

przewiń do góry