30-08-2017_informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko.pdf


***************************


24-08-2017_lista_kandydatow_spelmniajacych_wymagani_formalne.pdf


***************************

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Brochów

Ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracyPodinspektora ds. księgowości budżetowej

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 

1.       Wymagania niezbędne:

 

1)       Wykształcenie wyższe – ekonomiczne, rachunkowość, administracja publiczna

2)       Posiada certyfikat księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

3)       Posiada kwalifikacje w obrębie zawodu księgowy budżetowy wg wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

4)       Posiada doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej

5)       Znajomość programów księgowych, programu besti@

6)       Umiejętność sporządzania i wysyłania plików JPK

7)       Znajomość:  przepisów o finansach publicznych, samorządzie gminnym, oraz w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kontowych dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

8)       Ma obywatelstwo polskie

9)       Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

10)   Posiada nieposzlakowaną opinię

11)   Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

12)   Spełnia jeden z poniższych warunków:

 

2.       Wymagania dodatkowe:

 

1)       znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.

2)       umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.

3)       predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, odporność na stres.

 

 

IV.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1.       sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2.       wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -  w lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

V.                  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

a)       prowadzenie pełnej księgowości  syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetu

b)       kontrola rachunkowo- formalna dowodów księgowych

c)       nadawanie klasyfikacji budżetowej dowodom księgowym

d)       sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych.

e)       Praca z programem Besti@ oraz innymi programami z zakresu księgowości budżetowej

f)        Kompletowanie bieżących dowodów finansowo – księgowych systematycznie i chronologicznie.

g)       sporządzanie sprawozdań z zadań budżetowych

h)        wykonywanie zadań określonych w związku z centralizacją VAT – sporządzanie i wysyłanie JPK

i)         wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

 

 

VI.                Wymagane dokumenty:

 

1.       list motywacyjny podpisany przez kandydata

2.       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata.

3.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.       kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

5.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , kwalifikacje zawodowe i praktykę w księgowości ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

6.       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.       Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz ze kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8.       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach                                       ( poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata )

9.       oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

 

 

VII.              Informacje dodatkowe

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nie

 

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą :

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianą w Dz.U. z 2017r. poz. 60 )”.

VIII.            Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz:15:00  w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

I.                     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 

II.                   Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na  stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                             Piotr Szymański

Brochów, 10.08.2017r.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-10 15:43:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-30 15:57:16
  • Liczba odsłon: 972
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630864]

przewiń do góry