BP.6733.9.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  31 sierpnia 2015r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, która udzieliła pełnomocnictwa firmie RAMEL Krzysztof Ramm zam. ul. Szczęśliwiecka 78 m 3, 02-353 Warszawa w dniu 31.08.2015r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne  Decyzja Nr  324.2015  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o Nr ewid. 128 i 119/2 położonych w miejscowości Brochów obręb 0004 BROCHÓW gmina Brochów

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia  31.08.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BP.6733.9.2015

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  18 sierpnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 , 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o Nr ewid. 128 i 119/2 położonych w miejscowości Brochów obręb 0004 BROCHÓW gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/50/15 z dnia 04.08.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (uzgadniające bez uwag lokalizację inwestycji celu publicznego).

2.    Postanowienie znak: PZD.D2.426.60.2015 z dnia 13.08.2015 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie (uzgadniające budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 128 i 119/2 położonych w miejscowości Brochów, obręb0004 Brochów w gminie Brochów, w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3805W Brochów-Wólka Smolana-Strojec-WolaPasikońska (dz. nr ewid. 128) w miejscowości Brochów, gm. Brochów.

        

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 18.08.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------BP.6733.9.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 14 lipca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.07.2015 r. zostało wszczęte   na   wniosek (z dnia 10.07.2015 r., uzupełnionego w dniu 13.07.2015r.) firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , która udzieliła pełnomocnictwa firmie RAMEL Krzysztof Ramm ul. Szczęśliwicka 78 m 3,
02-353 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·          Budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o Nr ewid. 128 i 119/2 położonych w miejscowości Brochów obręb 0004 BROCHÓW gmina Brochów

 

            W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:   14.07.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 16:09:04
  • Liczba odsłon: 724
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626618]

przewiń do góry