Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Rodziny

 

I. Nazwa i adres jednostki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie

Brochów 125

05 – 088 Brochów

 

II. Określenie stanowiska:

 

Asystent Rodziny

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

III. Wymagania niezbędne:

 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) nieposzlakowana opinia;

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) wykształcenie:

- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna - lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

- lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

- lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona;

h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

IV. Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość środowiska lokalnego;

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

- komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

- prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;

- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny        i systemie pieczy zastępczej społecznej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym,;
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
-  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
-  sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
-  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
-  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W sierpniu 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopie świadectw pracy;

f) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;

i) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

j) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

k) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji 

l) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.       o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Asystent Rodziny”  osobiście w siedzibie GOPS Brochów pok. 28 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05 – 088 Brochów w terminie do dnia 06.10.2022 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GOPS). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia prowadzonego naboru na w/wym. stanowisko na każdym etapie postępowania.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

 

 

Brochów, dn. 20.09.2022 r.                                                                          Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                     Pomocy Społecznej w Brochowie

                                                                                                                                     Ilona Kubera

 

kwestionariusz osobowy

klauzula RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-20 15:24:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-20 15:28:14
  • Liczba odsłon: 183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2730506]

przewiń do góry