WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 04.07.2013 r.

OŚ.6220.2.2013
                                     OBWIESZCZENIE


z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wezwaniu do uzupełnienia zlożonej dokumentacjiZgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”,


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwaniem znak: WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 27.06.2013 r.) wezwał Wójta Gminy Brochów do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Uzupełnienie należało wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia. Wójt Gminy Brochów pismem z dnia 04.07.2013 r. skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniósł o zmianę terminu złożenia uzupełnienia na dzień 17.07.2013 r., ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym o wezwaniu do uzupełnienia złożonej dokumentacji skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący że, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
                                                                                                            WÓJT

                                                                                               mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia wsposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 17:03:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 17:05:46
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613181]

przewiń do góry