BP.6733.12.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 października 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek P. Katarzyny Godlewskiej wykonującej prace projektowe dla 2MKP Energia Sp. z o.o., ul. Osiedle 2A, 03-149 Warszawa działającej jako pełnomocnik firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Warszawa, ul. Marsa 95 04-470 Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków, 05-800 Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, w dniu 18.10.2016 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 487.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na terenie działek Nr 137/1, 142/3, 142/6, 142/4, 142/7 w miejscowości Kromnów w gminie Brochów.

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi: Kromnów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.12.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 7 października 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym w miejscowości Kromnów w gminie Brochów, zostały wydane postanowienia:

1.     Postanowienie znak: DOso-4082/68/16 z dnia 21.09.2016 r. (data wpływu do organu 23.09.2016 r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

2.     Postanowienie Nr 2328/P/NZW/16 znak: NZW/0222/789/2016/MSP z dnia 26.09.2016 r. (data wpływu do organu 29.09.2016 r.) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorki w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi: Kromnów

                              

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.12.2015

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 778 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17.08.2016 r. zostało wszczęte z wniosku P. Katarzyny Godlewskiej wykonującej prace projektowe dla 2MKP Energia Sp. z o.o., ul. Osiedle 2A, 03-149 Warszawa działającej jako pełnomocnik firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  • budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia na terenie działek Nr ewid. 137/1, 142/3, 142/6, 142/4, 142/7 w miejscowości Kromnów, gm. Brochów

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Kromnów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 14:01:22
  • Liczba odsłon: 660
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613172]

przewiń do góry