Brochów, dn. 28.01.2016 r.

OŚ.271.3.2016

 

OGŁOSZENIE

o wyborze oferty w trybie przetargu ofertowego na

„Zapewnienie opieki i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt odłowionych

z terenu Gminy Brochów w roku 2016”

 

Wójt Gminy Brochów działając jako Zamawiający w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy) na „Zapewnienie opieki i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Brochów w roku 2016” zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Łączna liczba punktów

Cena oferty brutto

1

BLIZZARD Bartosz Gadziomski

Błędowo 14a

05-180 Pomiechówek

Cena

39,56

69,56

2300,10 zł

Odległość od Gminy Brochów do schroniska

30

2

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski

Radysy 13

12-230 Biała Piska

Cena

70

76,26

1300,00 zł

Odległość od Gminy Brochów do schroniska

6,26

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚ.271.3.2016

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088  Brochów

tel. (022) 725-70-03
fax.(022) 725-70-03 wew. 13

 

ogłasza przetarg ofertowy na :

„Zapewnienie opieki i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Brochów w roku 2016”

 

Termin realizacji zadania do dnia:             31.12.2016 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia:              26.01.2016 r., godz. 10:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapewnienie opieki i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Brochów w roku 2016” należy złożyć w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:           26.01.2016 r., godz. 10:45

w siedzibie Zamawiającego               Sala konferencyjna     pokój nr 15     parter

 

SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

1)        cena brutto za przyjęcie jednego bezdomnego zwierzęcia         – 70 %,

2)        odległość od Gminy Brochów do schroniska                            – 30%.

 

Termin płatności: do 21 dni

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

            Monika Błaszczyk      – podinspektor ds. ochrony środowiska 

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż. Piotr Szymański

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 18.01.2016r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 07:46:35
  • Liczba odsłon: 692
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630797]

przewiń do góry