BP.6733.1.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 16 maja 2011r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

umarzającej   postępowania   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                         z a w i a d a m i a m

że na po wycofaniu w dniu 12.05.2011 r. wniosku w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

w dniu 16. 05. 2011 r.   została   wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr 690/2010r. z dnia 27.12.2010 r. znak: BP. GG.7331/48/2010 o ustaleniu lokalizacji   inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów.

             

                                                                                                    Wójt Gminy Brochów

                                                                                                        Andrzej Fijołek

                                                                                                                (-)

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów dnia 16.05.2011 r.

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Śladów dnia


Brochów 16.05.2011

BP.6733.1.2011

 

 DECYZJA Nr 192/2011

            Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.)

            po wycofaniu w dniu 12.05.2011 r. wniosku w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Inwestora : PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

umarzam postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr 690/2010r. z dnia 27.12.2010 r. znak: BP. GG.7331/48/2010 o ustaleniu lokalizacji   inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów

 

wszczęte w dniu 22.04.2011 r. na wniosek Inwestora : PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w      Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

 

U z a s a d n i e n i e

 

            W dniu 22.04.2011 r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji zmieniającej ostateczna decyzję Nr 690/2010r. z dnia 27.12.2010 r. znak: BP. GG.7331/48/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów

 

W dniu 12.05.2011 r. Inwestor wniosek wycofał.

            Zgodnie z treścią art. 105 § 1 Kpa „gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania”.

Wobec powyższego, iż żądanie strony zostało wycofane, postępowanie jw. stało się bezprzedmiotowe.

           

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie   za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

                                                                                                    Wójt Gminy Brochów

                                                                                                        Andrzej Fijołek

                                                                                                                 (-)


Otrzymują:

1.       PGE   Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

      20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A

      adres do korespondencji:

      PGE   Dystrybucja S.A Odział Warszawa

      Rejon Energetyczny Pruszków

    ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Puszków

        2. Właściciele działek sąsiednich

  Do wiadomości

   1.     Sołtys wsi Famułki Brochowskie – Zofia Biernacka

  z prośbą o poinformowanie mieszkańców (w sposób zwyczajowo przyjęty) oraz wywieszenie Obwieszczenia z dnia   16.05.2011 r.   na tablicy ogłoszeń sołectwa

   


  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-16 19:22:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-18 10:49:50
  • Liczba odsłon: 677
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2626420]

  przewiń do góry