Informacja o wynikach naboru na stanowisko: pracownik socjalny – umowa na zastępstwo

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Matusiak zam. Iłów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Matusiak spełniła wszystkie wymagania, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Brochów, dn. 03.03.2016 r.                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                     Pomocy Społecznej

                                                                                                                            Ilona Kubera
-------------------------------------------------------------------------------------

Brochów, dn. 29.02.2016 r.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny – umowa na zastępstwo

 Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się:

 

·      Pani Katarzyna Matusiak

 

Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Komisja w składzie:

 

·      Wioletta Dobrowolska

·      Monika Brzezińska

·      Ilona Kubera


----------------------------------------------------------------------------------------------


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO (pełny etat)

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

2. posiadanie obywatelstwa polskiego

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. nieposzlakowana opinia

6. dobra znajomość obsługi komputera (znajomość programu POMOST)

7. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

- innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

8. prawo jazdy kat. B

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy zespołowej

2. odporność na stres

3. wysokie umiejętności komunikacyjne

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9. współdziałanie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.)"

 

V. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –  pracownik socjalny – umowa na zastępstwo”  osobiście w siedzibie GOPS Brochów pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05 - 088 Brochów w terminie do dnia 29.02.2016 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia prowadzonego naboru na w/wym. stanowisko na każdym etapie postępowania.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Brochów, dn. 15.02.2016 r.                                                Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                           Pomocy Społecznej w Brochowie              

                                                                                                        Ilona Kubera

 

  2016-02-15_kwestionariusz_osobowy.doc

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Kubera
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 07:43:19
  • Liczba odsłon: 979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630861]

przewiń do góry