WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 21.11.2013 r.

OŚ.6220.8.2013
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 21.11.2013 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dotyczącej rozbiórki wału przeciwpowodziowego rz. Bzury, która zostanie wykonana w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.:


,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów”.


Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


                                                                                                                      WÓJT

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fij

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:Otrzymują:

 1. Pełnomocnik wnioskodawcy.

 2. Sołtys wsi Przęsławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Sołtys wsi Kamion z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. A/a


Wywieszono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 • Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 • Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.
Pouczenie


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania ad-ministracyjnego.

Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-21 15:55:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-21 15:55:53
 • Liczba odsłon: 787
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626566]

przewiń do góry