Brochów dn, 29 marca 2021r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich oraz księgowości podatkowej

Wójt Gminy Brochów informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Marta Głuchowska zam. Sochaczew

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Marta Głuchowska spełniła wszystkie wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

   *************************************************************************

Brochów dn, 24-03-2021r.

 

Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich oraz księgowości podatkowej, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów pod katem wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

Pani Marta Głuchowska

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 

***************************************************************************************

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Brochów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich oraz księgowości podatkowej

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Określenie stanowiska urzędniczego: Podinspektor ds. wymiaru podatków
i opłat wiejskich oraz księgowości podatkowej

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 

1. Wymagania niezbędne : 

1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku administracja lub zarządzanie,

2) obywatelstwo polskie,

3) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadania nieposzlakowanej opinii,

6) posiadanie minimum 12 - miesięcznego stażu pracy na podobnym stanowisku
w jednostce samorządu terytorialnego oraz wykonywanie obowiązków tożsamych dla stanowiska Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich oraz księgowości podatkowej,

7) znajomość zasad rachunkowości podatkowej.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość programu finansowo-księgowego INFO-SYSTEM;

ukończenie szkoleń i kursów w zakresie wymiaru i egzekucji należności podatkowych;

doświadczenie w pracy biurowej;

posiadanie wiedzy i znajomość przepisów ustaw w zakresie ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu postępowania administracyjnego;

biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego MS Office;

wysoka komunikatywność, kultura osobista;

umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1. Sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -  w lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

Wymiar podatków dla osób fizycznych.

Dokonywanie korekt podatków w ciągu roku poprzez rejestr przypisów i odpisów oraz wydawanie decyzji zmieniających wysokość podatku.

Przyjmowanie i pomoc w wypełnianiu informacji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz weryfikacja poprawności zawartych danych.

Wysyłanie wezwań, postanowień oraz wystawianie decyzji dla osób fizycznych
i prawnych ustalających zobowiązanie podatkowe.

Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem poprawności i dokonywanie przypisu deklaracji podatku od środków transportu.

Przyjmowanie oraz sprawdzanie poprawności składanych deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

Załatwianie innych spraw z zakresu rachunkowości podatkowej, zleconych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

Opracowywanie sprawozdań podatkowych – bilans kwartalny i roczny.

 

VI. Wymagane dokumenty: 

1.  List motywacyjny podpisany przez kandydata.

2.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata.

3.  Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.  Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5.  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, praktykę, staż oraz szkolenia i kursy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. 

8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

9. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

VII. Informacje dodatkowe

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie

  

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 10:00   w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat wiejskich oraz księgowości podatkowej”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

I. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 II. Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru       na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 Brochów, 09.03.2021 r.

 

  

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-09 17:25:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29 16:15:52
  • Liczba odsłon: 1034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626523]

przewiń do góry