raport_oos_elektrownia_fotowoltaiczna_sladow.pdf
zalacznik_nr_9._mapa_akustyczna_wariant_alternatywny.png
zalacznik_nr_8._dane__do_obliczen_halasu_-_wariant_alternatywny.pdf
zalacznik_nr_7._mapa_akustyczna_wariant_realizacyjny.png
zalacznik_nr_6._dane_do_obliczen_halasu-wariant_realizacyjny.pdf
zalacznik_nr_5._klasyfikacja_akustyczna.pdf
zalacznik_nr_4._inwentaryzacja_przyrodnicza.pdf
zalacznik_nr_3._proponowane_rozmieszcenie_paneli_na_przedmiotowym_terenie.png
zalacznik_nr_2._teren_lokalizacji_inwestycji.jpg
zalacznik_nr_1._postanowienie_wojta_gminy_brochow.pdf**********************************************************WÓJT GMINY BROCHÓW

         Brochów 125

    05 – 088 Brochów

Brochów, 29.12.2017  r.

OŚ.6220.9.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 29.12.2017 r. Wójta Gminy Brochów informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

            Wójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 31.05.2017 r. Eko Energia – Fotowoltaika Sp. o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków, złożyła poprzez pełnomocnika, dnia 31.05.2017 r. do Wójta Gminy Brochów, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych’’.

 

   Na podstawie złożonego wniosku w dniu 31.05.2017 roku zostało wszczęte postępowanie.

   Mając na uwadze, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 05.07.2017 r., Wójt Gminy Brochów wydał dnia 13.1.2017 r. postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określił jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych’’ został przygotowany i złożony przez pełnomocnika wnioskodawcy, w dniu 27.11.2017 r.

   Pełnomocnik wnioskodawcy dnia 29.12.2017 r. złożył do organu prowadzącego postępowanie pismo wnoszące o uwzględnienie w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych’’ złożonego w dniu 27.11.2017 r. poprzez pełnomocnika wnioskodawcy.

   Wójt Gminy Brochów uwzględnił w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyżej wymieniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

   Biorąc powyższe pod uwagę, przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego zamierzenia.

   Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Brochów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz składania uwag i wniosków w  terminie  30  dni od daty publicznego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00   –  16  00,  wtorek  9  00   –  17  00,  środę  8  00  –  16  00,  czwartek  8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224.

   Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 29.12.2017 r.

   Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej;

-        ustnie do protokołu;

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

 

   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                z up. WÓJTA

                                                                                    mgr Wioletta Dobrowolska

                                                                                              Sekretarz Gminy

                                                                                   

 

 

 

Otrzymują:

1.      Sołtys sołectwa Śladów.

2.      A/a.

 

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik wnioskodawcy.
  2. Pozostałe strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych.’’

 

Umieszczono:

ü      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

ü      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

ü      na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
*******************************************************************
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kierownik Referatu Środowiska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 08:37:51
  • Liczba odsłon: 733
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613178]

przewiń do góry