Brochów, 08.07.2010 r.

 

OŚ.7624/4/10

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 8 lipca 2010 r.

 

Wójta Gminy Brochów

 

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 7 lipca 2010 r. na wniosek inwestora - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew, Spółka z o.o., 96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7 z dnia 19.05.2010 r. wydana została decyzja nr 442 znak sprawy OŚ.7624/4/10 z dnia 07.07.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej miedzy stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów.

 

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią tej decyzji w Urzędzie Gminy Brochów pokój 27 (Tel. 022 725-70-03 wew. 24), w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

  

 

                                                                         Wójt Gminy Brochów

                                                                               Andrzej Fijołek

 

 

 Otrzymują:

1. Inwestor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 – Sochaczew, Spółka z o.o.

 96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7.

2. Skarb Państwa

  ul. Krucza 36/Wspólna 6

 00 -  522 Warszawa

3. Gmina Miasto Sochaczew

         ul. 1 – go Maja16

  96 – 500 Sochaczew

4. Polskie Koleje Państwowe S.A.

         ul. Targowa 74

         03 – 734 Warszawa

5. Sołtys wsi Konary

6. a/a

7. Obwieszczenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-16 13:17:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-16 13:17:40
  • Liczba odsłon: 769
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612487]

przewiń do góry