WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 18.07.2013 r.

OŚ.6220.4.2013

 

 

 

OBWIESZCZCZENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 18.07.2013 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.,) oraz art. 7, art. 8, art. 9 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Eko Energia III spółka z o.o., Domaniew 60A, 05 – 840 Brwinów, złożony w dniu 28.06.2013 roku przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu Wójta Gminy Brochów z dnia 18.07.2013 r.  informującym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawarto zapis mówiący że, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strona postępowania może zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także złożyć dowody i wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                         

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5.      Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

6.      A/a

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

3.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

4.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

5.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

6.      Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

7.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

8.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 7  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, majac na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

   Według art. 8 K.p.a. organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   W art. 9 wyżej wymienionej ustawy czytamy, że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 14:47:12
  • Liczba odsłon: 848
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623719]

przewiń do góry