BP.6733.4.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19 maja 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek P. Roberta Kaszuba wykonującego pracę projektowe dla TECTONICS, Robert Kaszuba ul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – Janinów działającego jako pełnomocnik firmy  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin, Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 05-800 Pruszków,  w dniu 19.05.2016r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 238.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii kablowej elektroenergetycznej  niskiego  napięcia i złącza kablowego   w miejscowości Śladów  w gminie  Brochów.


 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 23.05.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

BP.6733.4.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 5 maja 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia i złącza kablowego w miejscowości Śladów w gminie Brochów, zostały wydane postanowienia:

1.      Postanowienie 866/P/NZW/16 znak: NZW/0222/282/2016/JO z dnia 15.04.2016 r. (data wpływu do organu 18.04.2016r.) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

2.     Postanowienie znak: DOso-4082/22/16 z dnia 18.04.2016r. (data wpływu do organu 25.04.2016r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

8 30 – 15 30 natomiast we wtorki   w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów        

                              

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 5.05.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-23 11:01:43
  • Liczba odsłon: 713
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629315]

przewiń do góry