WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 25.09.2012 r.

OŚ.6220.8.2012
OBWIESZCZENIE z dnia 25.09.2012 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o niezałatwieniu sprawy w terminieZgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dla przedsięwzięcia:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’


nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii wyżej wymienionego organu.


                                                                                                              WÓJT

                                                                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek


Otrzymują:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 6. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 7. A/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-25 16:28:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 16:28:40
 • Liczba odsłon: 659
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613253]

przewiń do góry