protokol_5.pdf
*********************************

2019-08-23__lista_kandydatow_na_wolne_stanowisko_-_bip.docx  ***********************************

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Brochów

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      Obywatelstwo polskie,

b)      Wykształcenie wyższe,

c)      Posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej

d)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f)        Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.      Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny ) :

a)      Dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw o : samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, pracownikach samorządowych,

b)      Znajomość prawodawstwa krajowego i UE w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

c)      Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

d)      Posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych wskazanych na w/w stanowisku, tj.: samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy przy współpracy z zespołem ludzi, otwartość na zmiany, terminowość, kreatywność.

e)      Prawo jazdy kategorii B.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     Opracowywania, kompletowania, składania i monitorowania wniosków o dofinansowanie

b)     Wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

c)     Sporządzania rozliczeń, sprawozdań i raportów z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

d)     Obsługi administracyjnej inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych,

e)     Przygotowywania dokumentacji przetargowej w ramach realizowanych projektów,

f)       Bieżących kontaktów z instytucjami i organizacjami związanych z realizacją projektów,

g)     Asystowania przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej w procesie udzielania zamówień publicznych,

h)     Współdziałania przy wydawaniu i przyjmowaniu dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

i)       Współuczestnictwa przy prowadzeniu sprawozdawczości z udzielanych zamówień publicznych ,

j)       Asystowania w prowadzeniu spraw i koordynacji działań w zakresie udzielania przez Gminę zamówień publicznych nie objętych ustawą PZP,

k)     Współtworzenia przy sporządzaniu projektów umów na roboty budowlane, dostawy i usługi z zakresu zamówień publicznych,

l)       Koordynacji projektów gminnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych pod kątem ich zgodności z ustawą PZP.

1.      Współpraca z referatami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w przygotowywaniu i realizacji gminnych zadań w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz stosowania ustawy PZP.

2.      Współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

3.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)     List motywacyjny

b)     Życiorys ( CV) opatrzony klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianą w Dz.U. z 2017r. poz. 60 ) 

c)     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

d)     Przebieg praktyki zawodowej potwierdzony kopiami dokumentów – poświadczonymi przez kandydata za zgodność z oryginałem,

e)     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

f)       Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1.      sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy,

2.      wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 936 )

 

5.      Informacje dodatkowe:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -  w lipcu  2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nie

 

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz:11:00  w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych” . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

I.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów. Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 

II.    Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na  stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

III.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

 

Brochów, dnia 12.08.2019r.                                                           Wójt Gminy Brochów

 

                                                                                                     /-/ Piotr Szymański

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-12 12:15:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-26 22:27:34
  • Liczba odsłon: 1381
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613156]

przewiń do góry