Brochów, 2013.03.28

 

          W związku z zwiększeniem zapotrzebowania jednostek OSP z Gminy Brochów na Hełmy strażackie Urząd Gminy w Brochowie uprzejmie informuje iż zmieniła się liczba Hełmów w zapotrzebowaniu z 1 na 12 sztuk. Jednocześnie w pozycji 6 po licznych zapytaniach uściślamy iż prądownice również powinny mieć certyfikat CNBOP

Poniżej został załączony poprawiony Formularz Ofertowy

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Link do pobrania druku oferty:

http://www.brochow.pl/?p=89

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Brochów, 2013.03.27

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Brochów z siedzibą Brochów 125, 05-088 Brochów kieruje do Państwa zapytanie cenowe w sprawie   dostawy o wartości poniżej 14 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

1.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu pożarniczego .

 

Wykaz sprzętu do zakupienia

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Uwagi

1

Ubranie specjalne CNBOP

16 szt.

 

2

Hełm strażacki CNBOP

1 szt.

 

3

Kominiarka CNBOP

6 szt.

 

4

Rękawice CNBOP

3 pary

 

5

Wąż ssawny W-110

1 szt.

 

6

Prądownica PW52/R (z wymienną dyszą strumienia) CNBOP

2 szt.

 

* Zamawiający potwierdza, że zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) towar przeznaczony jest dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej i jest wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

 

2.     Rodzaj zamówienia:   zakup wraz z dostawą sprzętu pożarniczego.

  • Miejsce dostawy: Urząd Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.
  •   Termin realizacji dostawy – do dnia 12 kwietnia 2013 roku

 

3.     Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po wcześniejszym dostawie przedmiotu zamówienia.

4.     Kryteria oceny ofert

Najkorzystniejsza oferta, cały asortyment sprzętu zgodnie z załączoną listą.
Zamawiający będzie się kierował kryterium: - najniższa cena 100%

 

5.     Informacje dodatkowe:

1)     Dostawca w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe brutto, netto, podatek VAT.

2)     Zaoferowane w złożonej ofercie ceny będą obowiązywać do czasu zrealizowania oferty (najpóźniej do 12 kwietnia 2013 roku)

3)     Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia
i najkorzystniejszej cenie za sprzęt.

4)     Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę za całe zamówienie na sprzęt pożarniczy.

5)     W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udzielają:

Łukasz Kopka

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00,
tel. (22) 725-70-03 wew. 23, pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów
lub e-mail: l.kopka@brochow.pl

 

Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego oraz należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów, lub fax-em na nr 022-725-70-03 wew. 13, lub e-mail na adres l.kopka@brochow.pl

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę   korzystając z usług poczty elektronicznej za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty na skrzynkę pocztową podana powyżej.

6)     Termin składania ofert:

do dnia 05.04.2013 roku ( PIĄTEK ) godz.14.00

7)     Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

8)     Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

9)     Z dostawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na sprzęt pożarniczy zostanie zawarta umowa.

10) Termin związania ofertą cenową wynosi 10 dni od dnia otwarcia ofert przez Zamawiającego.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

12) Załączniki:

- formularz ofertowy

 

 

Brochów, dn.27 marca 2013r.                                           Wójt Gminy Brochów

                                                                                                  Andrzej Fijołek

 

 

Formularz ofertowy do pobrania na stronie internetowej UG Brochów, poniżej link:

http://www.brochow.pl/?p=89

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 14:09:53
  • Liczba odsłon: 694
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629292]

przewiń do góry